PROGRAMUL POLITIC


AL PARTIDULUI LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
Adoptat la Congresul V al Partidului Liberal Democrat din Moldova din 11 decembrie 2011

CHIŞINĂU 2011Cuprins:

Preambul

 1. Valorile, principiile şi obiectivele PLDM
 2. Edificarea statului de drept
 3. Crearea unei economii competitive şi utilizarea responsabilă a finanţelor publice
 4. Administraţie responsabilă şi eficientă
 5. Integrare europeană şi politică externă responsabilă
 6. Sistemul de securitate şi apărare
 7. Unificarea ţării – datoria morală a statului şi a societăţii
 8. Dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră
 9. Agricultura şi dezvoltarea rurală
 10. Dezvoltarea capitalului uman
 11. Sănătate, protecţie socială, educaţie şi politici de tineret
 12. Protecţia mediului natural

Încheiere


Preambul 

Republica Moldova parcurge perioada unor ample transformări socio-economice. Într-o lume profund afectată de criză economică şi pe fundalul unei situaţii interne marcate de instabilitate politică, cetăţenii simt mai mult ca oricând necesitatea unor reforme fundamentale care ar fi capabile să asigure cetăţenilor un nivel de viaţă mai înalt. Partidul Liberal Democrat din Moldova şi-a asumat poziţia de lider în promovarea şi implementarea transformărilor necesare pentru asigurarea prosperării ţării şi a cetăţenilor săi.

Acest rol important asumat a fost implementat consecvent: toate documentele strategice ale Guvernului au la bază angajamentele şi documentele programatice ale PLDM. Nu am rămas niciodată la nivelul promisiunilor, ci am ştiut de fiecare dată să căutăm cele mai eficiente căi pentru obţinerea rezultatelor scontate. Alegerile parlamentare din 2009-2010 şi cele locale din 2011 au oferit Partidului Liberal Democrat mandatul pentru participarea la guvernarea ţării la nivel central şi local. Chiar şi în circumstanţe foarte complicate, PLDM a pus bazele principalelor transformări ce au menirea să asigure bunăstarea cetăţenilor, evidenţiind importanţa şi rolul PLDM ca forţă politică responsabilă şi reformatoare.

De la fondare şi până în prezent, dar mai ales trecând prin experienţa a doi ani de guvernare, echipa PLDM a confirmat că dispune de oameni pregătiţi pentru a acţiona responsabil la nivel local, naţional şi internaţional pentru apărarea intereselor cetăţenilor ţării. PLDM este partidul unei noi generaţii de politicieni, buni specialişti în toate domeniile vieţii social-economice, cu o viziune clară privind dezvoltarea ţării, viziune care trece de limitele administrării situaţiei curente sau a unui mandat de guvernare.

Prezentul Program Politic este expresia detaliată a viziunii echipei PLDM asupra transformării Republicii Moldova. Scopul de bază al acestui Program rămâne a fi combaterea sărăciei , care continuă să reprezinte obstacolul de bază pe calea avansărilor Republicii Moldova pe plan intern şi internaţional. Făcând abstracţie de numeroasele şi serioasele deficienţe, datorate în mare parte blocajelor politice create deopotrivă de oponenţii şi aliaţii politici, Guvernul condus de PLDM a reuşit să obţină reducerea sărăciei absolute în doar un an de Guvernare 2009-2010 de 1,2 ori. Viziunile politice expuse aici reprezintă cheia continuării acestui succes care vor asigura bunăstarea în Republica Moldova şi va permite consolidarea unei societăţi democratice durabile.

1. Valorile, principiile şi obiectivele PLDM

1.1. Valorile şi principiile 

Valorile şi principiile fundamentale de care se ghidează PLDM reprezintă un set complex de atitudini pe care membrii partidului le cred a fi determinante în activitatea politică, administrativă şi chiar în comportamentul individual cotidian. Valorile se referă la libertate, egalitate, responsabilitate, solidaritate şi subsidiaritate, care îşi găsesc expresia şi în principii, cum ar fi: supremaţia legii, caracterul democratic al guvernării, performanţa clasei politice, economia de piaţă liberă, comunicarea permanentă cu cetăţenii, protecţia mediului, deschiderea faţă de circuitele internaţionale, respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

Libertatea este valoarea supremă în orice societate democratică şi convingerea PLDM este că aceasta constituie dreptul natural inalienabil al oricărui individ şi piatra de temelie a prosperităţii şi progresului. Cetăţenii Moldovei sunt născuţi liberi şi nici o guvernare nu poate fi considerată legitimă dacă încearcă să limiteze sau să submineze libertatea indivizilor.

Egalitatea reprezintă valoarea universală care pune în evidenţă atât oportunităţile pe care le au cetăţenii, cât şi exercitarea libertăţii într-un mod similar, indiferent de condiţiile individuale ce ţin de rasă, sex, etnie sau religie.

Responsabilitatea rezidă în conştientizarea limitelor pe care trebuie să le aibă libertatea, astfel încât aceasta să nu degenereze în subminarea valorilor colective pe care se bazează societatea. Responsabilitatea este în primul rând una individuală şi PLDM consideră că este necesară promovarea viziunii în cauză atât în cazul întregii clase politice, cât şi în realizarea actului de guvernare.

Solidaritatea constituie esenţa naturii sociale a individului şi asigurarea condiţiei umane. În societăţile, unde cetăţenii îşi realizează aspiraţiile individuale şi profesionale la interfaţa între responsabilitate, individualism şi solidaritate, se ajunge la formula socială care contribuie la modernizarea continuă a domeniului politic şi social. Capitalul uman, sub formă de cultură civică, nu doar individuală, contribuie la maximizarea bunăstării generale.

Subsidiaritatea reprezintă baza pentru asigurarea autoguvernării la toate nivelurile. Ori de câte ori este posibil, cetăţenii trebuie lăsaţi să se autoguverneze. În materie de guvernare, individul are prioritate în faţa comunităţii locale, iar comunitatea locală - în faţa statului. Statul trebuie să ofere comunităţilor posibilitatea şi mecanismul de a lua decizii, iar comunităţile mai mari către cele mai mici, pentru ca acestea să îşi decidă viitorul pe baza resurselor şi nevoilor locale.

PLDM se ghidează în activitatea sa politică de principiile care reprezintă fundamentul regimurilor politice occidentale şi cadrul adecvat al perpetuării civilizaţiei.

Supremaţia legii - legea supremă a ţării este Constituţia. Actele normative emise de administraţia publică reies din prevederile constituţionale şi legislaţia existentă. Toate acţiunile întreprinse de orice cetăţean, instituţie sau persoană juridică sunt realizate în cadrul şi în limita câmpului legal existent.

Caracterul democratic al guvernării reprezintă opţiunea fundamentală pentru asigurarea unei administrări moderne. Regimul democratic dispune de un şir de caracteristici cum sunt: prezenţa sistemului pluripartidic,
libertatea activităţii organizaţiilor neguvernamentale, vot liber şi universal, separarea puterilor în stat, sistem parlamentar dezvoltat.

Performanţa clasei politice stabileşte volumul de bine, de dreptate, de bunăstare, de fericire, de adevăr aduse oamenilor de un sistem politic concret.

Economia de piaţă încurajează şi sprijină iniţiativa privată, precum şi dreptul la proprietate. Economia de piaţă aşează libertatea la baza edificiului economic şi social, consumatorul având dreptul la suveranitate economică.

Raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de stabilire a priorităţilor economice şi a metodelor de organizare şi producere, iar preţul este cel mai important instrument de reglare a accesului la bunurile economice.

Comunicarea permanentă cu cetăţenii, instituţii ale statului şi societatea civilă în activităţile şi acţiunile întreprinse de către PLDM în procesul de guvernare a ţării.

Protecţia mediului – acţiunile realizate de PLDM sunt legate de principiile guvernării durabile enunţate în cadrul Declaraţiei de la Primul Summit al Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, care prevăd respectarea 27 de principii şi care reprezintă baza dezvoltării durabile.

Deschiderea faţă de circuitele internaţionale care oferă noi posibilităţi, experienţe şi şanse de dezvoltare pentru cetăţenii Republicii Moldova.

Respectul pentru diversitatea culturală, pentru tradiţie, familie şi comunitate.

În problema identităţii lingvistice şi etnice a cetăţenilor Republicii Moldova, convingerea fermă a PLDM este că autoidentificarea etnică, lingvistică, religioasă sau de altă natură a persoanei reprezintă alegerea individuală şi imixtiunea statului în acest proces este ilegală prin definiţie. În acelaşi timp, statul poate stimula loialitatea faţă de cetăţenia moldovenească în baza unei abordări ample, incluzive, însă fără a discrimina indivizii care manifestă o loialitate suplimentară faţă de statele vecine în mod particular, dat fiind faptul că pe parcursul istoriei s-au stabilit relaţii şi identităţi complementare. În sens cetăţenesc, toţi locuitorii ţării sunt moldoveni şi construirea unui stat prosper, în cadrul Uniunii Europene, va fi în măsură să atenueze contradicţiile etnolingvistice existente. În acelaşi timp, libertatea de autoidentificare nu presupune şi negarea unor adevăruri ştiinţifice, cum ar fi limba română vorbită pe teritoriul Republicii Moldova.

1.2. Obiectivele PLDM

Obiectivele PLDM sunt multiple şi se referă atât la procesul permanent de consolidare a partidului, cât şi la rolul acestuia în viaţa politică a ţării.

În plan intern, PLDM îşi propune să-şi afirme poziţia de cel mai important partid de orientare democratică din scena politică autohtonă, inclusiv prin consolidare permanentă a structurilor sale de partid, unde dezbaterile şi competiţia ideilor reprezintă metodele cele mai sigure şi eficiente de implicare politică democratică autentică şi de utilizare a energiilor creatoare ale membrilor săi.

În contextul întregii societăţi, PLDM va propune politici structurate pe principalele domenii ale vieţii politice, economice şi sociale. Participarea la viaţa politică impune o activitate constantă pentru elaborarea soluţiilor la crizele şi provocările pe care le are de înfruntat societatea moldovenească şi calitatea unui partid este determinată de capacitatea acestuia de a formula soluţii în beneficiul cetăţenilor într-un mod constant, nu doar în ajunul campaniilor electorale.

În sensul politicilor, eforturile PLDM sunt orientate spre atingerea următoarelor 5 obiective strategice:

1. Consolidarea regimului democratic, unde singura regulă de joc este concurenţa liberă şi alternanţa paşnică la putere, unde drepturile omului sunt respectate şi protejate de lege, fără nici o excepţie.
2. Asigurarea unui nivel decent de bunăstare, o economie dezvoltată, competitivă pe plan regional şi european, ceia ce reprezintă o perspectivă firească şi indispensabilă în contextul geografic în care se află Republica Moldova.
3. Dezvoltarea durabilă a ţării prin promovarea raţionalităţii sociale ce îmbină în mod armonios cultura personală şi cea civică, care este un bun public necesar pentru progres.
4. Integrarea Republicii Moldova în spaţiul european şi euro-atlantic, revenind la civilizaţia europeană şi în sensul valorilor împărtăşite.
5. Reunificarea ţării prin intermediul activităţilor politice, economice, culturale şi sociale, pornind de la prezumţia că cetăţenii de pe malul stâng al Nistrului sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, impuşi în mod arbitrar să se supună unei grupări ce a monopolizat puterea, cu asistenţa statelor-terţe.

Realizarea acestor obiective strategice se va baza pe un set de acţiuni şi soluţii, structurate în cadrul a 10 domenii de politici publice, care reprezintă rezumatul viziunii politice a procesului de dezvoltare, europenizare şi modernizare a ţării. Soluţiile, acţiunile şi viziunile noastre reprezintă în acelaşi timp angajamentul PLDM faţă de cetăţeni, societate şi partenerii de dezvoltare.


2. Edificarea statului de drept 

2.1. Reforma sistemului politic şi modificarea constituţiei 

PLDM consideră că edificarea unui sistem politic democratic şi funcţional are la bază instituţii puternice şi viabile, care să deţină capacităţile necesare pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice adecvate în vederea protejării intereselor cetăţenilor.

PLDM pledează pentru separaţia reală a puterilor în stat, în spiritul şi litera prevederilor constituţionale în acest domeniu. PLDM îşi declară cu fermitate opoziţia faţă de orice tentativă de monopolizare a puterii în stat.

PLDM crede că Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, iar responsabilizarea clasei politice poate fi realizată prin aplicarea sistemului electoral mixt, ceea ce înseamnă că jumătate dintre deputaţi vor fi aleşi pe liste de partid, iar jumătate – pe circumscripţii electorale. Astfel, se va realiza o legătură directă personalizată cu alegătorii – prin vot uninominal şi se va respecta principiul reprezentării proporţionale (inclusiv a minorităţilor) – prin vot în bază de listă.

PLDM va pleda în continuare pentru modificarea Constituţiei pentru ca Preşedintele Republicii Moldova să fie ales prin vot direct de către toţi cetăţenii.

PLDM susţine realizarea reformei reale a administraţiei publice centrale şi pentru eficientizarea ei în procesul administrării afacerilor publice. Pentru sporirea credibilităţii instituţiilor publice PLDM va opta pentru consolidarea unui sistem transparent al activităţii autorităţilor publice şi îmbunătăţirea comunicării, inclusiv prin intermediul consultării cetăţenilor.

Pentru refacerea morală a societăţii, PLDM pledează pentru adoptarea unei legi prin care să se interzică accesul la funcţiile publice tuturor celor care în perioada guvernării comuniste (instalate în 2001) au emis şi executat ordine ilegale, de pe urma cărora au avut de suferit cetăţeni nevinovaţi.

PLDM îşi face publică intenţia de a colabora cu toate forţele de orientare democratică, cu excepţia partidelor de orientare nazistă, comunistă, xenofobă, şovină şi antisemită.

2.2. Reforma justiţiei 

Drepturile şi libertăţile cetăţeanului reprezintă valori fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă, indiferent de circumstanţe. Capacitatea autorităţilor de a asigura respectarea acestor drepturi şi libertăţi este piatra de temelie a legitimităţii democratice a oricărui stat.

PLDM consideră că doar o justiţie transparentă, profesionistă şi responsabilă faţă de societate poate asigura supremaţia legii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. PLDM pledează pentru caracterul sistemic şi durabil al reformei sectorului de justiţie pentru a reda societăţii sentimentul de echitate şi încrederea în actul de justiţie. În astfel de condiţii PLDM susţine şi promovează implementarea Strategiei Naţionale de Reformare a Justiţiei.

PLDM consideră că doar o reformă sistemică, complexă şi interconectată a sectorului justiţiei poate constitui fundamentul pentru celelalte reforme din societate. În noile democraţii, derularea reformelor este imposibilă fără un sector al justiţiei eficient, independent şi prompt.

PLDM califică drept inadmisibilă aplicarea selectivă a legilor şi pledează pentru aplicarea uniformă şi nediscriminatorie a lor.

Pentru o mai bună organizare judecătorească, PLDM consideră necesară ameliorarea capacităţilor instituţionale şi organizarea adecvată a managementului sistemului judiciar, creşterea transparenţei înfăptuirii actului de justiţie, asigurarea instanţelor judecătoreşti cu sedii şi condiţii adecvate de muncă şi numărul optimal de personal.

PLDM pledează pentru reformarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin asigurarea unei componenţe majoritare din judecători, care să reprezinte proporţional toate nivelele instanţelor judecătoreşti. PLDM pledează pentru creşterea ponderii decizionale a CSM concomitent cu sporirea transparenţei activităţii acestuia. 

PLDM susţine necesitatea reformării procuraturii în vederea consolidării profesionalismului şi independenţei acesteia, neadmiterea influenţelor de ordin politic. În acest sens este necesară revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General, stabilirea criteriilor şi procedurilor clare, transparente şi obiective la selectarea, numirea şi promovarea procurorilor, fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor.

Pentru ameliorarea actului de justiţie este necesară instituirea practicilor judiciare sănătoase de pronunţare a unor hotărâri legale, bine motivate şi clare, lipsite de interpretări ambigue sau duplicitare. În acest sens, este necesară revizuirea complexă a reglementărilor şi practicilor existente în vederea stabilirii mecanismelor de asigurare a unificării practicii judiciare.

PLDM optează pentru asigurarea caracterului profesionist şi imparţial al actului de justiţie, neadmiterea imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei. Pentru aceasta este necesară instruirea şi specializarea judecătorilor, asigurarea securităţii fizice a acestora, implementarea eficientă a înlesnirilor legal stabilite, precum şi majorarea esenţială a remunerării judecătorilor.

PLDM sprijină aplicarea de măsuri dure şi precise în vederea eradicării corupţiei în sectorul de justiţie al Republicii Moldova. PLDM se pronunţă în favoarea promovării principiului toleranţei zero faţă de orice manifestări ale corupţiei în acest sector. Pentru aceasta PLDM va opta pentru instituirea unor criterii şi mecanisme eficiente în procesul de selectare, promovare, evaluare a performanţelor judecătorilor, eliminarea imunităţii pentru infracţiunile de corupţie, reglementarea şi aplicarea testelor de integritate pentru asigurarea incoruptibilităţii corpului judecătoresc. Suplimentar, PLDM va urmări obiectivul stabilirii măsurilor de responsabilizare prin proceduri clare, transparente şi eficiente de sancţionare a judecătorilor.

Un rol esenţial pentru depăşirea deficienţelor ce ţin de accesul la justiţie şi de calitatea actului de justiţie trebuie să-l constituie promovarea procedurilor alternative de soluţionare a cauzelor – medierea şi arbitrajul.
PLDM se pronunţă pentru modernizarea sectorului justiţiei, aplicarea cât mai largă a tehnologiilor informaţionale, acceptarea şi promovarea principiilor sistemului de e-justiţie (justiţie electronică).

PLDM consideră că, pentru asigurarea egalităţii în procesul civil, este necesară diminuarea rolului procurorului în cauzele economice şi civile, imposibilitatea reprezentării de către acesta a companiilor de stat în scopul plasării lor în condiţii mai avantajoase.

2.3. Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei

PLDM pledează pentru modificarea cadrului legislativ-normativ şi instituţional actual în vederea excluderii posibilităţilor de interpretări multiple ale prevederilor actelor normativ-legale, astfel încât combaterea fenomenului corupţiei să fie abordat eficient. PLDM îşi reconfirmă obiectivul de reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în vederea delimitării certe a competenţelor anti corupţie ale acestuia dar şi pentru a exclude mobilul politic de utilizare a acestui instrument.

PLDM susţine cooperarea donatorilor, ONG-urilor şi a autorităţilor publice în ce priveşte reducerea fenomenului corupţiei prin realizarea de acţiuni comune. Totodată, PLDM va susţine reducerea poverii birocratice pentru mediul de afaceri în vederea reducerii spaţiului pentru corupţie.

Pentru combaterea corupţiei, este necesar de a eficientiza sistemul declaraţiilor de avere şi de interese pentru toţi cei care ocupă funcţii publice şi controlul acestora.

Este necesară, de asemenea, întărirea responsabilităţii personale a celor care ocupă funcţii publice prin introducerea contractelor de performanţă, precum şi asumarea de către demnitari a responsabilităţii pentru cazurile grave de corupţie din instituţiile statului în care îşi desfăşoară activitatea până la demisia din funcţie. 
PLDM pledează pentru depolitizarea Curţii de Conturi şi restabilirea rolului acesteia ca instituţie fundamentală a statului pentru controlul utilizării resurselor publice, precum şi interzicerea secretizării contractelor încheiate de către instituţii ale statului şi firme cu capital majoritar de stat.

PLDM optează în favoarea formării unui corp al funcţionarilor publici profesional, integru şi motivat pentru calitatea activităţilor desfăşurate.

2.4. Mass media independentă financiar şi editorial 

PLDM recunoaşte rolul şi importanţa existenţei unei mass media libere şi dezvoltate, în contextul integrării Republicii Moldova în spaţiul european şi democratizării procesului de guvernare. Problemele referitoare la accesul la informaţie, dreptul la libera exprimare, secretul de stat, protecţia vieţii private, problema defăimării impun reexaminarea prevederilor legale privind drepturile jurnaliştilor, în vederea îmbunătăţirii acestora în conformitate cu normele şi cerinţele Uniunii Europene.

PLDM îşi reconfirmă obiectivul de depolitizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, atât la etapa de formare a componenţei nominale a acestuia cât şi în procesul de activitate a instituţiei. PLDM va pleda cu insistenţă pentru asigurarea transparenţei eliberării frecvenţelor de emisie şi excluderea implicării politicului în elaborarea şi implementarea politicii editoriale a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

PLDM va promova şi în continuare politici stimulatorii pentru dezvoltarea presei independente, prin elaborarea Concepţiei de dezvoltare a mass media independente şi susţinerea dezvoltării presei naţionale de importanţă socială prin suport financiar din bani publici.

PLDM pledează pentru stabilirea unui cadru fiscal stimulatoriu pentru presă şi scutirea ziarelor de plata TVA din sumele provenite din activitatea lor editorială, indiferent de cifra de afaceri. PLDM va încuraja investiţiile străine directe în mass-media autohtonă, precum şi în domeniile conexe: industria poligrafică, distribuţia etc.

2.5. Societate civilă puternică 

PLDM împărtăşeşte convingerea că societatea civilă joacă un rol important în democratizarea societăţii şi asigurarea unui proces responsabil de guvernare. Noi optăm pentru crearea mecanismelor reale de valorificare a potenţialului pe care îl poate oferi societatea civilă în procesul de reconstrucţie a societăţii. Astfel, PLDM va stimula dezvoltarea sectorului neguvernamental prin programe de stat. Totodată, va fi promovată cooperarea între autorităţile publice şi sectorul asociativ, prin dezvoltarea mecanismelor instituţionale respective.

PLDM consideră necesară completarea cadrului legal ce reglementează cooperarea între stat şi societatea civilă. PLDM va continua politica consolidării rolului Consiliului Naţional de Participare în actul de guvernare. Un element important al acestui mecanism trebuie să-l constituie reţeaua birourilor de cooperare cu societatea civilă, create în cadrul instituţiilor puterii executive la nivel central şi regional. Iar pentru asigurarea viabilităţii financiare a ONG-urilor, PLDM va promova „Legea 2%” şi realizarea serviciilor de către ONG-uri în bază de contracte de achiziţii publice (servicii de asistenţă socială a grupurilor dezavantajate, consultanţă economică şi sociologică, protecţia mediului şi ecologie, etc.).

PLDM va susţine dezvoltarea conceptului asociaţiilor profesionale pentru promovarea intereselor diferitor grupurilor sociale prin implicarea acestora în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice, cooperarea cu autorităţile publice de resort.

Un obiectiv important îl constituie promovarea culturii filantropice şi de binefacere în rândul persoanelor înstărite şi a oamenilor de afaceri cu scopul ajutorării persoanelor nevoiaşe sau soluţionării problemelor de interes local şi regional. În acest context, PLDM va sprijini logistic, informaţional şi financiar crearea reţelei fundaţiilor comunitare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, care vor acumula resurse şi finanţa proiecte în diferite domenii.

Sprijinirea diferitor forme şi mecanisme de colaborare eficientă între autorităţile publice şi societatea civilă prin crearea consiliilor consultative pe domenii de interes public, participarea comună la elaborarea rapoartelor de progres privind implementarea strategiilor, programelor publice, efectuarea continuă a studiilor şi cercetărilor empirice în diferite domenii de interes public în scopul sensibilizării societăţii în ansamblu reprezintă un alt demers important al PLDM. 

3. Crearea unei economii competitive şi utilizarea responsabilă a finanţelor publice 

3.1. Stabilitate macroeconomică – condiţie necesară pentru creştere şi dezvoltare

Esenţa politicilor economice promovate de PLDM derivă din năzuinţa sa de a declanşa şi asigura transformarea rapidă a economiei Republicii Moldova în una competitivă la scară europeană şi globală.

Republica Moldova a pierdut mult timp, rămânând închistată în structuri de producţie perimate care împiedică producătorii moldoveni să obţină venituri mai mari şi să concureze eficient în raport cu competitorii din alte ţări. În contextul situaţiei în care ţările din regiune înregistrează progrese competitive remarcabile, multe din produsele moldoveneşti au ajuns să nu mai fie competitive nici pe piaţa internă. 

PLDM consideră că scăderea competitivităţii a avut implicaţii directe şi asupra fenomenului de sărăcie extinsă din Republica Moldova, deoarece companiile necompetitive nu sunt în stare să creeze şi să menţină locuri de muncă bine plătite. Politicile economice hazardate şi inconsistente promovate de vechea guvernare au inhibat şi mai mult avantajele competitive ale economiei, creşterea sa modestă menţinându-se numai datorită veniturilor remise de emigranţii moldoveni. Emigraţia, în ultimă instanţă, este hârtia de turnesol care probează competitivitatea redusă a economiei moldoveneşti. O ţară care nu este în stare să ofere oportunităţi economice pentru propriii săi cetăţeni nu poate pretinde să fie competitivă pe plan internaţional.

PLDM are convingerea că sporirea competitivităţii este factorul-cheie care va asigura un viitor economic de succes al ţării noastre şi va readuce emigranţii moldoveni înapoi la familiile lor. Este evident că economia reală se bazează pe companii şi întreprinzători reali. Pentru PLDM, competitivitatea economiei înseamnă capacitatea companiilor şi întreprinzătorilor moldoveni de a crea produse şi servicii cu valoare adăugată înaltă, la costuri relativ mici, concomitent cu promovarea politicii de diversificare a lor, accentuând importanţa corespunderii standardelor internaţionale ale calităţii şi securităţii de consum. Consolidând o asemenea economie, Republica Moldova va fi în stare să facă faţă noilor provocări şi să fructifice oportunităţile oferite de procesele de globalizare economică şi integrare regională.

În spiritul liberii concurenţe, PLDM optează, pentru crearea condiţiilor egale şi non-intervenţia guvernului în mod centralizat şi arbitrar în sectoarele şi domeniile economiei naţionale. PLDM pledează pentru stimularea competitivităţii la nivelul întregii economii, încurajând şi ajutând toate companiile care demonstrează dorinţă şi capacitate de inovare şi progres competitiv, astfel încât avantajele reale ale producătorilor moldoveni să se poată developa în mod durabil. Pilonii acestei noi economii competitive vor fi cunoştinţele, investiţiile, tehnologiile şi spiritul antreprenorial.

În vederea consolidării competitivităţii economice, PLDM pledează pentru înlăturarea barierelor instituţionale şi sistemice ce nu permit realizarea eficientă a avantajelor comparative pe care le are Republica Moldova.

Provocarea macroeconomică majoră pentru Republica Moldova este inflaţia şi gradul de capitalizare redus al economiei. Într-un mediu puternic inflaţionist rentabilitatea proiectelor investiţionale scade esenţial, iar costurile de producţie cresc, astfel încât ţara îşi pierde treptat avantajul comparativ al unor costuri de producţie mici. PLDM consideră că obiectivele de bază ale Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu sunt: ţintirea inflaţiei şi relaxarea prudentă a politicii monetare, cu diversificarea instrumentelor financiare.

PLDM îşi va orienta eforturile spre echilibrarea politicii fiscal-bugetare, diminuarea influenţei statului în economie, orientarea strictă a cheltuielilor bugetare spre direcţiile prioritare, asigurând funcţionarea eficientă a instituţiilor bugetare, precum şi utilizarea transparentă şi eficientă a finanţelor publice.

Principalele elemente ale politici bugetar-fiscale vor fi: 
• trecerea la sistemul de repartizare a alocaţiilor bugetare bazat pe programe şi indicatori de performanţă;
• stimularea politicilor publice care ţintesc utilizarea justificată şi eficientă a banului public;
• consolidarea capacităţilor de planificare a resurselor financiare în contextul elaborării cadrului bugetar pe termen mediu şi asigurarea responsabilităţii instituţiilor beneficiare de alocaţii bugetare;
• asigurarea transparenţei executării bugetului public naţional, inclusiv pe componentele acestuia şi perioade de executare;
• eliminarea plăţilor quasi-fiscale şi reglementarea transparentă şi echilibrată a tarifelor aplicate de agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică;
• descurajarea practicii fondurilor extra-bugetare formate din aşa-numitele venituri speciale şi mijlocirea plăţilor pentru serviciile prestate populaţiei prin bugetul de stat sau, după, caz, bugetele autorităţilor publice locale.

Problemele majore în sistemul fiscal sunt legate nu doar de cotele mari ale contribuţiilor asigurărilor sociale de stat şi TVA, dar şi de complexitatea administrării acestora. PLDM susţine că Strategia de reformare fiscală viabilă pentru perioada 2012-2016 trebuie să se sprijine pe introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor personale, a corporaţiilor şi a veniturilor din capital, introducerea şi aplicarea impozitului unic în agricultură, simplificarea mecanismului de restituire a TVA şi îmbunătăţirea sistemului de administrare fiscală.

3.2. Dezvoltarea sectorului privat – motorul creşterii economice

PLDM va susţine, prin politicile sale, promovarea spiritului de antreprenor şi îmbunătăţirea cadrului normativ-legal din domeniul economic, reducerea numărului de controale şi a procedurilor birocratice. În acest sens, PLDM îşi propune creşterea prestigiului activităţii antreprenoriale şi recunoaşterea de către societate a meritelor întreprinzătorului. PLDM pledează pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi încurajarea acestora pentru iniţierea afacerilor, simplificarea reglementărilor şi a procedurilor de administrare a business-ului, încurajarea formării parteneriatelor public-private prin crearea şi dezvoltarea cadrului legal-normativ adecvat, dezvoltarea serviciilor şi reţelei de sprijin pentru afaceri.

PLDM, prin toată activitatea sa politică, va urmări dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional favorabil dezvoltării IMM. Atenţia acordată acestui domeniu porneşte de la faptul că IMM-urile reprezintă sectorul cel mai dinamic şi profitabil, fiind singura alternativă de dezvoltare în condiţiile restructurării economiei naţionale, demonopolizării şi privatizării. În demersurile sale concrete, PLDM va promova: facilităţi fiscale pentru societăţile cu activitate de producţie; scutirea de la toate plăţile obligatorii pentru importurile de utilaje şi echipamente destinate activităţilor productive ale IMM-urilor; reexaminarea cadrului normativ-legal privind patenta de întreprinzător; acordarea de credite cu dobândă subvenţionată pentru absorbţia şomajului; încurajarea înfiinţării fondurilor de garantare a împrumuturilor pentru IMM-uri; crearea unui sistem simplificat de impozitare a IMM-urilor.

PLDM va avea drept obiectiv şi pentru perioadele următoare eliminarea oricăror forme de implicare excesivă administrativă, urmărind scopul depolitizării sistemului de relaţii guvern – sector privat, impunerea unor standarde de transparenţă şi responsabilitate publică în activitatea organelor de control şi instituţiilor de reglementare a pieţei şi iniţierea unui dialog deschis cu reprezentanţii sectorului privat.

PLDM consideră că birocraţia şi corupţia sunt două flagele ale economiei strâns legate între ele, eradicarea lor fiind posibilă prin comprimarea esenţială şi profesionalizarea sistemului de administraţie publică şi majorarea esenţială a salariilor plătite funcţionarilor publici, cu creşterea concomitentă a responsabilităţii lor în faţa legii în conformitate cu principiile statului de drept. Actualul sistem nu răspunde adecvat noilor provocări cu care se confruntă Republica Moldova, nu este adaptat la funcţionarea unei economii în condiţii de piaţă şi nu este prestigios pentru tineri. Domeniile de intervenţie pe termen scurt vor fi: eradicarea corupţiei în sistemul de achiziţii publice, sistemul de subvenţionare a agriculturii şi agenţiile de reglementare ale pieţei.

Necesităţile reale ale economiei Republica Moldova ţin de forţa de muncă cu un grad de pregătire mediu şi înalt în domeniile tehnice. Însă sistemul educaţiei profesionale nu poate să răspundă în mod adecvat acestei cereri. Statul investeşte prioritar în educaţia primară şi terţiară, în timp ce educaţia secundară profesională demonstrează o degradare continuă. PLDM va acorda maximă atenţie anume sistemului de educaţie profesională, precum şi specialităţilor tehnice din ciclul universitar. Investiţiile publice în infrastructura de instruire şi trai, asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice şi integrarea sistemului educaţional moldovenesc în programele şi iniţiative europene sunt câteva direcţii prioritare de activitate pe care PLDM şi le asumă.

În viziunea PLDM, reducerea costurilor administrării afacerilor poate fi realizată prin simplificarea reglementărilor în procesul de lansare şi dezvoltare a afacerilor, eliminarea practicii discreţionare a funcţionarilor publici în aplicarea reglementărilor care determină o competiţie incorectă pe piaţă, reducerea şi evitarea dublărilor în activitatea organelor de control. Mai este necesară şi reducerea la strictul necesar a hotărârilor de Guvern ce afectează predictibilitatea mediului de afaceri, consultarea obligatorie a proiectelor de reglementări ce au un impact asupra afacerilor cu reprezentanţii mediului de afaceri şi realizarea studiilor de impact pentru schimbările în politicile publice.

Tehnologiile sunt de o importanţă critică pentru avansarea economiei pe scara valorică şi consolidarea capacităţilor competitive. La etapa de dezvoltare la care se află Republica Moldova, sunt importante nu doar investiţiile în generarea inovaţiilor, dar mai ales investiţiile în capacităţile de absorbţie a tehnologiilor deja existente. Aceasta implică descentralizarea procesului de cercetare şi dezvoltare tehnologică care, în mod incorect, a fost centralizat în favoarea cercetărilor academice, în timp ce rolul universităţilor a fost minimalizat. PLDM consideră că numai universităţile dotate adecvat din punct de vedere tehnologic şi cu resurse umane pot crea condiţiile de confluenţă a cercetărilor fundamentale cu cererea de piaţă.

3.3. Infrastructură modernă – facilitarea drumului spre Europa

3.3.1. Transport modern şi confortabil 

PLDM va urmări susţinerea infrastructurii şi dezvoltării Republicii Moldova prin stabilirea unor condiţii civilizate de trafic intern şi internaţional, care să asigure accesul tuturor localităţilor din ţară şi a zonelor izolate la reţele de transport. Este importantă afirmarea Republicii Moldova ca ţară de tranzit şi alinierea transportului autohton la cerinţele europene de transport. PLDM pledează pentru gestionarea responsabilă a sistemului de transport, reabilitarea lui, alinierea acestuia la cerinţele pieţei la capitolul viteză, confort, siguranţa circulaţiei, protecţia mediului.

PLDM va urmări consolidarea şi valorificarea capacităţilor existente prin reabilitarea infrastructurilor de transport, promovarea competiţiei între tipurile de transport, reorganizarea serviciilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii acestora. PLDM va promova iniţierea parteneriatelor publice-private durabile cu furnizori de servicii de transport în vederea descentralizării şi îmbunătăţirii serviciilor de transport public. 
PLDM va stimula atragerea investiţiilor şi fondurilor europene în construcţia coridoarelor de transport internaţionale moderne: coridorul IX Pan - European, care leagă Finlanda cu Grecia şi coridorul Budapesta - Odesa.

PLDM consideră că, având poziţionarea la frontiera între Uniunea Europeană şi Europa de Est, dar şi prin intermediul politicii pro-active de promovare a transportului inter-modal, Republica Moldova poate deveni un centru al transportului din regiune, ce va permite dezvoltarea rapidă a centrelor de logistică, a infrastructurii şi a activităţii de export-import al mărfurilor.

În sfera infrastructurii drumurilor, PLDM va pune accent pe modificarea Legii drumurilor şi implementarea unui nou clasificator: lista drumurilor expres, lista drumurilor republicane, lista drumurilor regionale şi a autostrăzilor.

De asemenea, PLDM va opta pentru transmiterea drumurilor locale în gestiunea Administraţiei Publice Locale de nivelul doi, cu alocarea mijloacelor financiare corespunzătoare din fondul rutier, în vederea eficientizării planificării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere, atragerii investiţiilor pentru modernizarea drumurilor locale şi armonizării cadrului legislativ şi normativ la cerinţele comunitare.

În scopul facilitării şi optimizării activităţii de transport, PLDM va pune accent pe dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul transportului auto de mărfuri şi călători. Va fi revizuită politica în transportul auto de călători, cu scopul optimizării şi îndestulării necesităţilor social-economice ale populaţiei, precum şi majorarea nivelului de securitate rutieră. Se va elabora un mecanism de facilitare şi de atragere a investiţiilor, în scopul renovării mijloacelor de transport pentru călători, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.

O reţea dezvoltată de drumuri calitative este o premisă necesară pentru orientarea investiţiilor private locale şi străine către regiuni şi zone defavorizate. În acest sens, PLDM va asigura mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea reţelelor de drumuri deja existente prin majorarea substanţială a Fondului rutier, dar şi va susţine şi stimula proiecte şi programe de reabilitare şi construcţie de drumuri naţionale şi regionale.

Investitorii interni, dar şi cei externi, vor fi atraşi în astfel de programe şi proiecte de importanţă majoră, inclusiv şi prin parteneriate publice-private şi alte forme de finanţare.

PLDM consideră necesară elaborarea şi aprobarea listei drumurilor naţionale/regionale şi locale în conformitate cu noua clasificare după modificarea Legii drumurilor.

PLDM consideră prioritar dezvoltarea şi liberalizarea transportului aerian prin prisma aderării la Spaţiului European Aviatic Comun, care va permite extinderea activităţii a companiilor aeriene autohtone în spaţiul Uniunii Europene, va stimula concurenţa pe piaţă şi atragerii companiilor low - cost, va îmbunătăţi calitatea serviciilor. În acelaşi timp va deschide noi oportunităţi pentru dezvoltarea aeroporturilor din Chişinău, Bălţi, Mărculeşti şi Cahul. De asemenea, PLDM va promova atragerea investiţiilor şi elaborarea programelor, pentru ca Republica Moldova să dispună de aeroporturi moderne, competitive pe plan regional, capabile să asigure transportul unui număr cât mai mare de călători şi mărfuri.

În domeniul căilor ferate, PLDM consideră necesară restructurarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei” în vederea modernizării şi eficientizării activităţii acesteia, atragerea investiţiilor în electrificarea, modernizarea şi dezvoltarea reţelei de căi ferate.

Pentru dezvoltarea transportului naval, PLDM consideră necesară implementarea programelor de funcţionalitate şi dezvoltare a porturilor de mărfuri şi de pasageri, crearea unei agenţii de stat în domeniu şi perfecţionarea cadrului legal, dezvoltarea flotei comerciale a Republicii Moldova, precum şi promovarea acţiunilor privind siguranţa şi protecţia mediului ambiant.

3.3.2. Alimentare cu apă şi asigurarea unui sistem de canalizare modern 

PLDM pledează pentru descentralizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare prin elaborarea unui cadru legislativ-normativ care să permită concesionarea liberă a infrastructurii de asigurare cu apă şi canalizare. Este absolut necesară şi eliminarea suprapunerilor de atribuţii ale autorităţii de reglementare cu competenţele autorităţilor administraţiei publice locale.

Promovarea principiilor economiei de piaţă în domeniu se va realiza prin punerea în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a managementului. PLDM va facilita creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciile apă şi canalizare şi extinderea sistemelor centralizate prin promovarea de noi proiecte atractive, programe naţionale şi strategii de investiţii cu finanţare internaţională.

Totodată, este necesară promovarea unei legislaţii fiscale care să acorde înlesniri pentru investitori în infrastructura serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Asigurarea furnizării apei potabile în cantităţile necesare, conform cerinţelor, se va realiza prin diferite modalităţi, în funcţie de starea actuală a sistemului existent de alimentare cu apă, inclusiv prin sporirea randamentului apeductelor naţionale existente şi extinderea zonei de deservire a acestora; finalizarea lucrărilor de construcţie a apeductelor grupate.

Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii prin majorarea capacităţii de înmagazinare, soluţionarea cazurilor de supradimensionare a reţelelor, refacerea sistemelor; utilizarea eficientă a fondurilor UE în acest proces.

Realizarea unor programe comune cu ţările din bazinul Dunării şi Nistrului în vederea protejării mediului din această zonă a Europei. 

3.3.3. Construcţiile şi accesul la locuinţe 

PLDM va promova adoptarea Codului construcţiilor, pentru simplificarea şi eficientizarea în continuare a prevederilor normativ-legale privind atribuirea terenurilor pentru construcţia locuinţelor, proiectarea, coordonarea proiectelor, eliberarea autorizaţiilor de construcţie în vederea optimizării lor, asigurând transparenţa şi claritatea procedurilor pentru toate tipurile de beneficiari.

PLDM va iniţia dezbateri asupra modificării actelor legislative şi normative, care să contribuie la dezvoltarea diferitor forme de organizare a activităţii în domeniul construcţiilor (exploatarea, renovarea, reconstrucţia capitală, modernizarea fondului locativ). PLDM îşi va concentra eforturile spre perfecţionarea reglementărilor tehnice de proiectare, execuţie şi utilizare în construcţii, în vederea creşterii siguranţei şi confortului cetăţeanului. O atenţie specială se va acorda revizuirii criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate şi reglementărilor tehnice de proiectare, de execuţie pentru reabilitarea termică a construcţiilor existente. În acelaşi timp, toate reglementările tehnice vor fi armonizate cu legislaţia europeană în domeniul construcţiilor cu adoptarea treptată a euro-codurilor.

Relansarea construcţiei de locuinţe va fi bazată şi pe un proces general de dezvoltare a activităţii de construcţii, având ca rezultat crearea de noi locuri de muncă, de promovare a producătorilor autohtoni de materiale de construcţii, de diminuare a costului construcţiilor. În acelaşi timp, PLDM consideră absolut necesară întărirea disciplinei în construcţii, supravegherea şi monitorizarea tuturor etapelor la lucrări. În acest context, PLDM va susţine dezvoltarea cadrului instituţional de monitorizare şi verificare a lucrărilor. 
PLDM va utiliza toate pârghiile pentru sprijinirea, încurajarea şi stimularea investiţiilor private în domeniu.

PLDM va susţine dezvoltarea pieţei ipotecare prin îmbunătăţirea cadrului legal-normativ în domeniu şi atragerea investiţiilor. PLDM va acorda o atenţie sporită susţinerii financiare a tineretului angajat în instituţiile din sfera bugetară, contribuind la reducerea cheltuielilor suportate de aceşti tineri, prin acoperirea ratei dobânzii bancare la creditele acordate tinerelor familii în aceste scopuri.

Reabilitarea fondului existent de locuinţe va fi realizată printr-un program de măsuri administrative şi fiscale pentru stimularea renovărilor şi modernizărilor, menite să pună în siguranţă exploatarea fondului locativ construit, să crească confortul celui existent. Aceasta în opinia PLDM va fi realizat prin proiecte concrete, susţinute direct sau indirect de către autorităţile publice şi sectorul de afaceri, cu participarea activă a donatorilor străini (în special, pentru construcţia caselor sociale). 

3.3.4. Creşterea calităţii serviciilor pe piaţa comunicaţiilor

PLDM va promova asigurarea cadrului legislativ şi organizatoric necesar pentru liberalizarea completă a serviciilor de telecomunicaţii şi poştă, pregătirea pieţei pentru globalizarea comunicaţiilor, asigurarea serviciului universal şi realizarea unei pieţe concurenţiale care să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor, ridicarea nivelului tehnologic şi scăderea tarifelor.

Totodată, PLDM va susţine informatizarea şi asigurarea serviciilor electronice în domeniile sistemelor de asigurări şi sănătate, calităţii mediului, serviciilor publice, fondurilor culturale. Vom susţine dezvoltarea comerţului electronic, a sistemelor electronice de plată a impozitelor şi taxelor locale, serviciilor comunale.

Vom dezvolta extinderea serviciilor Internet cu minimizarea costurilor acestora.

Modernizarea şi instalarea staţiilor telefonice cu extinderea reţelelor de telefonie bazate pe tehnologii moderne (fibre optice, satelit). Totodată, va fi stimulată iniţiativa privată în radio-televiziunea locală şi creşterea concurenţei la astfel de servicii. Vom promova dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, inclusiv prin lansarea unor astfel de afaceri în cadrul business incubatoarelor.

PLDM va susţine modernizarea tehnologiilor serviciilor poştale concomitent cu creşterea calităţii şi siguranţei trimiterilor poştale.

3.3.5. Diversificarea energetică

În viitorul previzibil, Republica Moldova va rămâne dependentă de importul resurselor energetice primare (gaz şi derivate petroliere) şi vulnerabilă la capitolul autonomiei de funcţionare în perioada rece a anului. Pentru a reduce riscurile, este necesară asigurarea controlului strict şi transparenţei în importul şi consumul de gaz natural prin contorizarea totală a sistemului. Trebuie promovate pe scară largă tehnologiile industriale şi casnice care permit economisirea, utilizarea eficientă şi conservarea energiei. Totodată, este necesară modernizarea capacităţilor de generare a energiei electrice şi termice, lucru posibil prin atragerea capitalului privat intern şi extern în domeniul energetic.

În scopul sporirii securităţii energetice PLDM, va opta pentru diversificarea resurselor şi surselor energetice, precum şi crearea, concesionarea sau arendarea capacităţilor de stocare a resurselor energetice.

3.4. Industrie dezvoltată şi competitivă pe plan regional

PLDM va promova reorganizarea/restructurarea întreprinderilor mari – a platformelor industriale în noi forme de organizare precum clustere, parcuri industriale şi incubatoare. În ultimii 15 ani gradul de utilizare a milioane de metri pătraţi de suprafeţe industriale, inclusiv şi clădiri (asigurate şi dotate cu acces la energie electrică, apă, telecomunicaţii, canalizare) a fost sub 5%. Prin urmare, acest potenţial poate fi refăcut/renovat cu ajutorul statului şi oferit sectorului privat. Avantajele clusterelor şi parcurilor industriale ţin de posibilităţile de cooperare prin amplasarea pe aceiaşi platformă a funcţiunilor auxiliare precum aprovizionare, transport, depozitare, cercetare-dezvoltare, instruire, contabilitate, secretariat, pază, activităţi ce ţin de import şi export etc., soldându-se cu reduceri dramatice a costurilor respective. Concentrarea IMM-urilor asupra activităţilor de bază menţine competiţia acestor întreprinderi contribuind la creşterea eficienţei lor.

PLDM va susţine implementarea mecanismului parteneriatelor publice-private prin contribuţia statului, preponderent la reabilitarea infrastructurilor interne şi a sectorului privat, oferind facilităţi IMM-urilor la închirierea spaţiilor cu posibilitatea de răscumpărare ulterioară a lor, precum şi asistenţa tehnică şi financiară în bază de proiecte.

PLDM va promova în continuare crearea şi desfăşurarea unei reţele de centre specializate în domeniile competitivităţii, productivităţii şi calităţii, care vor oferi asistenţa tehnică şi instruirea continuă a IMM-urilor în implementarea noilor sisteme de calitate, organizarea eficientă a proceselor de producţie şi servicii.

PLDM va încuraja şi sprijini creşterea exporturilor, inclusiv prin acordarea asistenţei consulare la obţinerea de vize multiple pe perioade 3-5 ani managerilor, întreprinderile cărora exportă/importă un volum mai mare de 50 mii euro. Acordarea sprijinului tehnic şi financiar IMM-urilor în domeniul organizării şi participării la expoziţii şi activităţi de promovare a produselor cu valoare adăugată înaltă orientate spre export – reprezintă iniţiative care în continuare vor fi sprijinite de PLDM.

3.5. Dezvoltarea turismului

Atenţia acordată turismului de către PLDM se justifică, prin faptul că, pe plan economic, acest domeniu are în prezent o pondere redusă în PIB, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează noi locuri de muncă, contribuie la diminuarea şomajului.

Programul de dezvoltare a turismului, propus de PLDM, presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor turistice naturale şi antropice. Concomitent cu aceasta, activitatea de turism va fi orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi străini. PLDM îşi propune ca scop poziţionarea turismului ca sector prioritar al economiei naţionale prin crearea infrastructurii turistice necesare în vederea utilizării raţionale a patrimoniului turistic natural şi antropic pentru atragerea turiştilor autohtoni şi străini.

Politica de dezvoltare durabilă a turismului va fi concepută prin diversificarea formelor de turism şi adaptarea ofertei la cerinţele cererii interne şi internaţionale, transformarea turismului într-o activitate complexă, economică şi socială, într-un turism civilizat, competitiv, rentabil din punct de vedere economic.

În baza unor analize detaliate şi a unor ample documentări a resurselor turistice pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi scoase în evidenţă posibilităţile concrete de dezvoltare a turismului, în concordanţă cu valoarea şi structura potenţialului turistic, cererii şi ofertei turistice.

Luându-se în calcul valorificarea unitară şi optimă a resurselor turistice în profil teritorial, PLDM va stabili strategia de dezvoltare şi diversificare a formelor de turism, de promovare a acestora pe piaţa turistică internă şi externă, de amenajare, competitive pentru un turism modern. Aceasta va presupune: 
• Îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul turismului
• Restructurarea infrastructurii turistice
• Perfecţionarea cadrului organizatoric necesar dezvoltării competitivităţii turismului
• Dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi promovarea imaginii Republicii Moldova în exterior
• Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane antrenate în turism.

4. Administraţie responsabilă şi eficientă 

4.1. Reforma administraţiei publice centrale 

Asigurarea eficienţei şi eficacităţii actului de guvernare constituie un obiectiv primar al PLDM, fiind instrumentul de bază prin care se administrează implementarea angajamentelor asumate în faţa cetăţenilor.

Serviciul public necesită transformări radicale pentru a spori performanţa actului de guvernare, a mobiliza resursele interne disponibile şi a implementa cu succes agenda strategică de dezvoltare a ţării. PLDM susţine elaborarea unei strategii pe termen mediu şi lung care ar fixa finalitatea şi consecutivitatea paşilor necesari creării unei administraţii publice conforme celor mai înalte standarde europene.

Astfel, reforma administraţiei publice, în viziunea PLDM, se va axa pe pilonii schimbărilor calitative de ordin structural şi funcţional în administraţia publică centrală, asigurarea transparenţei actului de guvernare, descentralizarea şi asigurarea autonomiei locale şi implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în administrarea treburilor publice şi interacţiunea cu cetăţenii.

În Republica Moldova, reevaluarea rolului şi randamentului administraţiei publice centrale (în continuare APC) reprezintă una din provocările-cheie ce defineşte gradul de democratizare a ţării şi confirmă aspiraţia de integrare europeană. În acest context, PLDM consideră necesară dezvoltarea cadrului de funcţionare a APC, prin realizarea unei reforme complexe, complete şi profunde. Aceasta va presupune modernizarea structurii şi funcţiilor administraţiei publice centrale, îmbunătăţirea cadrului de operare (procesele birocratice, procesul decizional), perfecţionarea managementului resurselor umane şi a finanţelor publice şi introducerea unui cadru de monitorizare şi de evaluare a performanţei APC.

În viziunea PLDM, structura şi funcţiile APC urmează să reflecte agenda obiectivelor strategice ale guvernării, să realizeze principiul minimizării “captării statului” prin transferul de atribuţii, servicii şi resurse către societatea civilă şi administraţia publică locală şi să asigure eficienţa utilizării banului public pentru administrare în baza principiului “valoare pentru bani”. În astfel de condiţii unităţile structurale ale APC urmează să fie optimizate atât ca număr cât şi conţinut.

Optimizarea procesului birocratic şi a celui decizional va avea ca obiectiv îmbunătăţirea mecanismului formulării politicilor. Aceasta se va produce în primul rând prin asigurarea independenţei procesului de administrare a treburilor publice de factorul politic şi cel de business. PLDM va pleda în acest sens pentru instituirea funcţiei de Secretar de Stat şi suplinirea resurselor umane în APC cu tehnocraţi. Totodată se va purcede asupra analizei tuturor proceselor interne de activitate urmărindu-se simplificarea, creşterea vitezei şi calităţii acestora şi eliminarea tuturor conflictelor de interese ce produc situaţii de coruptibilitate.

Îmbunătăţirea managementului resurselor umane este o prioritate separată pe agenda politică a PLDM privind reforma APC. PLDM va continua promovarea ocupării funcţiei publice vacante prin concurs; adoptarea şi aplicarea noului sistem de remunerare a funcţionarilor publici bazat pe merite şi performanţă profesională, introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a performanţelor la nivel individual şi de unitate instituţională, îmbunătăţirea sistemelor de carieră, a condiţiilor de muncă şi a motivaţiei pentru personalul din administraţia publică.

Perfecţionarea managementului finanţelor publice va fi orientată spre asigurarea unei legături indisolubile între procesul de elaborare a politicilor şi cel bugetar. În acest context, politicile bugetar-fiscale vor fi racordate şi în continuare la strategiile şi programele statului.

PLDM va dezvolta şi implementa un sistem de monitorizare şi evaluare a performanţei APC care ar stimula evidenţa în procesul formulării politicilor, urmărirea strictă a implementării acestora şi analiza impactului din perspectiva rezultatelor obţinute. Vor fi introduse noi forme şi metode de control administrativ, precum şi de control al activităţii APC de către societatea civilă.

4.2. Guvernare transparentă şi responsabilă 

PLDM percepe asigurarea transparenţei actului decizional, ca un calificativ de bază a unei guvernări democratice, ca un drept al cetăţeanului şi o obligaţie a puterii. Devenind o normă indiscutabilă, transparenţa va permite responsabilizarea directă a guvernanţilor, dar va face posibilă şi o contribuţie mai valoroasă a societăţii civile la procesul de administrare a treburilor publice.

Introducerea unui mecanism de monitorizare şi evaluare bazat pe rezultate în administraţia publică va permite canalizarea resurselor (financiare, umane, de timp) către programele ce aduc beneficiile scontate sancţionând eşecurile în realizarea politicilor publice.

PLDM va reforma sistemul de petiţionare plasând accentul pe măsurile pro-active de informare. Astfel, toată informaţia de interes public, mai ales cea ce ţine de specificul serviciilor oferite de către Guvern, responsabilităţile funcţionarilor, politicile publice în elaborare vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor utilizând diverse canale de comunicare: pagini web ale instituţiilor, cluburi de presă regulate ale demnitarilor, transmitere în timp real a şedinţelor Guvernului, Parlamentului, comisiilor naţionale, diverselor grupuri de lucru formate ad-hoc. PLDM va susţine de asemenea îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a petiţiilor astfel încât orice cetăţean să poată primi nu doar explicaţia, dar şi intervenţia solicitată.

PLDM va creşte rolul Consiliului Naţional de Participare şi a societăţii civile la toate nivelele sale de organizare în actul elaborării politicilor publice. Astfel, va fi asigurată nu doar simpla publicare a documentelor de politici şi proiectelor de acte normative, dar vor fi organizate consultări, dezbateri astfel încât orice cetăţean să poată avea acces la toată informaţia ce ţine de actul Guvernării.

PLDM pledează pentru elaborarea Registrului unic al serviciilor publice, care va clarifica şi înlătura aspectele ce ţin de dublarea atribuţiilor autorităţilor publice de diferit nivel. Îmbunătăţirea managementului administrativ urmează a fi realizată prin elaborarea standardelor ocupaţionale şi de calitate a prestării serviciilor publice, în conformitate cu practica UE.

PLDM va asigura transparenţa şi echitatea mecanismului de repartizare a ajutoarelor de stat (investiţiilor) de toate tipurile, acordate autorităţilor şi instituţiilor publice, comunităţilor locale.

4.3. Autonomie locală reală

Procesul de integrare europeană impune implementarea politicilor de descentralizare, consolidarea capacităţilor şi autonomiei administraţiei publice locale, îmbunătăţirea managementului şi calităţii serviciilor publice, alocarea coerentă a drepturilor, responsabilităţilor şi resurselor financiare. Din acest motiv PLDM şi-a adus o contribuţie decisivă în elaborarea şi promovarea Strategiei Naţionale de Descentralizare care urmează să fie aprobată şi implementată în viitorul cel mai apropiat.

Echipa de guvernare PLDM a lansat procesul de reforme, orientate spre consolidarea autorităţii locale, în vederea abilitării acesteia pentru administrarea eficientă a resurselor şi prestarea serviciilor de calitate cetăţenilor. Condiţia fundamentală a unei activităţi eficiente este consultarea permanentă a reprezentanţilor autorităţilor locale, dar şi contactul continuu cu alegătorii, în vederea validării şi promovării intereselor comunităţilor locale din Republica Moldova.

Din aceste motive, Partidul Liberal Democrat se angajează să promoveze şi să implementeze principiile şi standardele Cartei Europene a Autonomiei Locale. Astfel, PLDM pledează pentru realizarea autonomiei locale reale prin implementarea politicilor de susţinere a autonomiei locale, descentralizării şi aplicării principiului subsidiarităţii.

PLDM optează pentru dezvoltarea şi instituţionalizarea controlului legalităţii, coordonarea serviciilor publice desconcentrate, prin oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.

PLDM consideră absolut necesară modificarea legii privind administraţia publică locală prin creşterea rolului şi importanţei APL de nivelul I, precum şi instituirea în unităţile administrativ-teritoriale de ambele niveluri a unei autorităţi executive colegiale.

PLDM va promova consolidarea unităţilor administrativ-teritoriale prin prisma dezvoltării economice regionale. Regiunile au perspective şi posibilităţi mult mai mari pentru implementarea proiectelor regionale investiţionale, care au demarat în 2010 şi 2011 cu finanţare de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională. 
Toate ţările care au aderat la Uniunea Europeană au mers pe ideea creării unor regiuni mari şi puternice, capabile să atragă resurse şi parteneri, inclusiv prin cooperarea teritorială şi intercomunitară a unităţilor administraţiei publice locale cu implementarea proiectelor regionale şi transfrontaliere.

PLDM optează pentru introducerea treptată a relaţiilor bugetare directe şi programabile între bugetul de stat şi bugetele APL de nivelul I. În acelaşi timp, transferurile pentru îndeplinirea funcţiilor delegate ale APL trebuie să fie predictibile, iar utilizarea lor - transparentă.

PLDM va urmări liberalizarea şi modernizarea legislaţiei financiare prin aplicarea planificării bugetare în baza de program, lichidarea normativelor naţionale financiare existente la elaborarea bugetelor locale, revizuirea mecanismului de stabilire a necesarului de funcţionari în primării şi consilii raionale, în baza necesităţilor existente ale unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, PLDM pledează pentru libertatea autorităţilor publice locale în stabilirea taxelor şi impozitelor locale, în dependenţă de potenţialul social-economic al unităţilor administrativ-teritoriale. 

4.4. Societatea informaţională – imperativul dezvoltării

Republica Moldova are o posibilitate reală de a atinge un grad înalt de dezvoltare economică, comparabil cu ţările avansate din Europa şi lume numai în condiţiile în care va şti să valorifice oportunităţile oferite de dezvoltarea tehnologiilor şi inovaţiilor, în primul rând a celor informaţionale şi de comunicare. Fiind la guvernare, PLDM a creat Centrul de Guvernare Electronică, Comisia Naţională pentru e-Transformare şi a promovat şi a adoptat Programul Strategic de Modernizare Tehnologică a Guvernării. Astfel, au fost stabilite premizele unei guvernări performante, dinamice şi mai aproape de nevoile reale ale cetăţenilor.

Prin valorificarea tuturor oportunităţilor oferite de e-Guvernare, PLDM va continua promovarea digitalizării serviciilor publice urmărind sporirea accesului cetăţenilor, dar şi sporirea calităţii acestora. Totodată, digitalizarea şi re ingineria proceselor operaţionale în cadrul procesului de administrare publică va spori transparenţa procesului decizional, va simplifica birocraţia eliminând practicile învechite şi redundante, contribuind direct la reducerea corupţiei.

Valorificarea deplină a dezvoltării tehnologice va permite creşterea capacităţii funcţionarilor publici, va eficientiza activitatea de administrare, va reduce timpul utilizat pentru luarea deciziilor sporind calitatea actului de guvernare.

În scopul asigurării acestor obiective PLDM va promova Programul pentru un Guvern Deschis ce tinde spre publicarea online a tuturor datelor de interes public. Totodată, PLDM va asigura că toate serviciile publice sunt accesibile cetăţenilor prin internet, telefonie mobilă, chioşcuri, terminale interactive, dar şi prin metode tradiţionale. De asemenea, va fi creată o platformă tehnologică nouă comună pentru instituţiile de stat şi va fi lansat şi permanent modernizat Portalul Guvernamental.

5. Integrare europeană şi politică externă responsabilă 

5.1. Integrarea europeană şi transpunerea acquis-ului comunitar

PLDM este ferm convins de faptul că civilizaţia europeană reprezintă reperul fundamental pentru efortul de modernizare internă şi pentru integrarea instituţională. Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă nu doar un obiectiv de importanţă prioritară, ci constituie o sursă inepuizabilă de inspiraţie în procesele de transformări politice şi economice.

PLDM pledează pentru onorarea angajamentelor asumate de către Republica Moldova privind respectarea criteriilor de la Copenhaga, inclusiv în ce priveşte guvernarea democratică, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea unei economii de piaţă eficiente şi asigurarea capacităţii statului de a implementa acquis-ul UE.
PLDM se pronunţă în favoarea intensificării dialogului şi cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea dinamizării reformelor politice, economice, sociale şi juridice orientate spre alinierea la standardele europene în vederea obţinerii statutului de candidat pentru aderare la UE.

PLDM consideră că este necesară implicarea activă a întregii societăţi, a tuturor forţelor politice şi a actorilor externi relevanţi în vederea transformării Republicii Moldova într-un stat european cu o perspectivă reală de aderare la UE şi va depune toate eforturile pentru atingerea acestui obiectiv. Totodată, se impune valorificarea plenară a oportunităţilor oferite de Parteneriatul Estic, atât pe dimensiunea bilaterală, cât şi multilaterală. În raport cu acest aranjament, PLDM va continua să pledeze pentru evaluarea performanţelor Republicii Moldova în baza criteriilor de diferenţiere, a meritului propriu şi principului “mai mult pentru mai mult”.

În acest context este fundamentală adoptarea şi promovarea valorilor şi normelor europene în toate domeniile de activitate a societăţii, inclusiv prin onorarea angajamentelor asumate în cadrul Consiliului Europei.

PLDM este ferm convins de necesitatea creării condiţiilor adecvate pentru asocierea politică şi integrarea economică în UE prin încheierea Acordului de Asociere, în conformitate cu prevederile Parteneriatului Estic.

Un element integrant şi extrem de important îl reprezintă negocierea şi implementarea Acordului privind Zona de Comerţ Liber Aprofundat şi Cuprinzător cu Uniunea Europeană.

PLDM consideră drept una din politicile şi acţiunile prioritare asigurarea liberei circulaţii în spaţiul UE pentru cetăţenii moldoveni prin implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize. De asemenea, implementarea eficientă a Parteneriatului de Mobilitate dintre UE şi Republica Moldova va asigura mobilitatea cetăţenilor moldoveni în spaţiul UE şi va contribui la ordonarea procesul de migraţie.

PLDM pledează pentru armonizarea deplină a legislaţiei naţionale cu acquis-ul UE, în contextul negocierii Acordului de Asociere, a altor acorduri în curs de negociere între Republica Moldova şi UE şi, respectiv, a procesului privind liberalizarea regimului de vize. Consolidarea cadrului juridic şi instituţional necesar pentru promovarea integrării europene reprezintă pilonul de bază al efortului de integrare europeană şi PLDM va susţine pe toate căile disponibile acţiunile în cauză. Consolidarea capacităţii administrative va reprezenta o altă sarcină importantă, care urmează a fi realizată, inclusiv prin folosirea resurselor şi instrumentelor oferite de către UE.

PLDM pledează pentru o cooperare sectorială extinsă cu UE. În particular, este esenţială asigurarea securităţii energetice a ţării, inclusiv prin utilizarea instrumentelor de care dispune UE, prin integrarea în piaţa energetică europeană şi prin realizarea neîntârziată a proiectelor de interconexiune. Implementarea Acordului privind spaţiul aerian comun constituie o altă prioritate importantă.

PLDM va sprijini, în continuare, semnarea declaraţiilor politice pentru integrare europeană cu statele membre ale UE şi va încuraja, totodată, o interacţiune activă cu instituţiile europene, în particular Consiliul, Comisia Europeană şi Parlamentul European. De asemenea, PLDM va susţine activitatea Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova. 

5.2. Politica externă 

PLDM consideră fundamentală promovarea unor relaţii reciproc avantajoase şi edificarea unor parteneriate aprofundate, cu valenţe strategice, cu ţările vecine, România şi Ucraina şi cu ţările de interes prioritar, în particular cu statele membre ale UE, Statele Unite ale Americii şi Federaţia Rusă.

România are un rol deosebit în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. PLDM susţine utilizarea activă a mecanismelor de interacţiune în domeniul integrării europene, menite să asigure transferul de experienţă acumulat de România în domeniu, inclusiv pe linia armonizării legislaţiei şi implementării acquis-ului comunitar, conform Declaraţiei de Parteneriat Strategic European.

PLDM va contribui la valorificarea deplină a potenţialului de cooperare cu România, prin aprofundarea dialogului politic, economic, cultural şi ştiinţific şi prin eficientizarea mecanismelor şi instrumentelor de cooperare în toate domeniile de interes reciproc.

PLDM se pronunţă în favoarea intensificării dialogului politic bilateral cu Ucraina şi relansarea mecanismelor de cooperare şi consultare în domenii de interes comun: aprofundarea cooperării economice, reglementarea conflictului transnistrean; integrarea europeană, securitatea energetică, cooperarea regională şi internaţională. În particular, este necesară intensificarea cooperării cu Ucraina în cadrul formatului de negocieri „5+2”, precum şi a mecanismelor bilaterale moldo-ucrainene şi trilaterale Moldova – Ucraina - UE pentru securizarea frontierei şi reglementarea politică durabilă a conflictului transnistrean. De asemenea, PLDM atribuie o importanţă deosebită soluţionării, în baza interesului reciproc şi în spirit european, a problemelor legate de demarcarea frontierei şi de atribuire a drepturilor de proprietate asupra unor întreprinderi.

PLDM pledează pentru extinderea multidimensională a raporturilor cu SUA şi evidenţiază necesitatea menţinerii sprijinului partenerilor americani pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru consolidarea sa ca stat independent, suveran şi democratic, capabil să contribuie la securitatea şi stabilitatea pe plan regional şi european. Aprofundarea cooperării cu SUA va fi impulsionată în continuare, inclusiv prin implementarea deplină a programului de asistenţă Compact, dezvoltarea cooperării economice moldo-americane (în baza Acordului bilateral aprofundat în domeniul investiţiilor şi a altor documente bilaterale relevante) şi scoaterea Republicii Moldova de sub incidenţa Amendamentului Jackson-Vanik.

PLDM consideră că dezvoltarea relaţiilor cu Federaţia Rusă trebuie să se desfăşoare în baza principiilor prevăzute în Tratatul politic de bază moldo-rus, semnat în 2001 şi prelungit în 2011, iar edificarea relaţiilor bilaterale să se producă pe principiile egalităţii suverane, respectului mutual şi cooperării reciproc avantajoase.

Este necesară fortificarea dialogului politic bilateral şi a relaţiilor economice, bazate pe pragmatism, previzibilitate şi respectarea intereselor reciproce. PLDM pledează pentru finalizarea procesului de retragere a trupelor şi armamentelor, precum şi pentru intensificarea cooperării cu partenerii ruşi, în cadrul mecanismelor consacrate de negocieri, în vederea identificării unei soluţii cuprinzătoare şi viabile a conflictului transnistrean, în condiţiile respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.

PLDM este ferm convins de necesitatea aprofundării relaţiilor politice, economice şi culturale cu statele-membre ale Uniunii Europene, inclusiv prin intensificarea demersurilor politico-diplomatice în vederea obţinerii recunoaşterii de către statele membre ale UE a perspectivei europene a Republicii Moldova. Aceasta include cooperarea cu fiecare dintre statele UE, îndeosebi pe domenii sectoriale de interes comun şi în cadrul programelor comunitare, pentru facilitarea preluării, de către Republica Moldova, a acquis-ului comunitar.

PLDM pledează pentru fortificarea relaţiilor bilaterale cu partenerii europeni, în particular cu Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Suedia, Austria, Belgia şi Olanda, dar şi pentru consolidarea relaţiilor cu noile state-membre ale Uniunii Europene şi valorificarea plenară a asistenţei oferite pe linia integrării europene, inclusiv prin transferul experienţei specifice acumulate de statele respective în domeniul menţionat.

PLDM consideră importantă aprofundarea relaţiilor cu Azerbaidjan şi Georgia, din perspectiva intereselor comune pentru reglementarea conflictelor şi pentru dezvoltare democratică şi economică în spaţiul GUAM şi în arealul Mării Negre. De asemenea, este relevantă dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu China, Japonia, India, Turcia şi Coreea de Sud, cu alţi actori globali şi regionali în ascensiune sau state cu economii emergente. 

5.3. Cooperarea cu organismele internaţionale 

PLDM se pronunţă în favoarea intensificării cooperării politice, de securitate şi comercială cu/în cadrul organizaţiilor din regiunea Europei Centrale, de Sud Est, arealul Dunării şi Mării Negre, la care Republica Moldova este parte, de asemenea, fiind necesară consolidarea relaţiilor de parteneriat cu OTAN.

În contextul cooperării cu organismele internaţionale, PLDM pledează pentru intensificarea dialogului cu ONU, OSCE şi Consiliul Europei pentru promovarea obiectivelor de integrare europeană, democratizare şi modernizare, restabilirea integrităţii teritoriale şi consolidarea suveranităţii şi independenţei ţării.

PLDM pledează pentru o diplomaţie economică activă pe filieră comercială, investiţională şi de asigurare a securităţii energetice. Este necesară facilitarea şi stimularea dezvoltării relaţiilor economice cu alte state şi promovarea intereselor economice naţionale, cu un accent deosebit pe promovarea exporturilor şi competitivităţii companiilor şi produselor moldoveneşti, atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, consolidarea, extinderea şi recuperarea poziţiilor pe pieţele externe.

PLDM consideră prioritară facilitarea participării Republicii Moldova la cooperarea regională în domeniul energetic, precum şi la proiectele energetice importante pentru Europa Centrală şi de Sud Est şi din arealul Mării Negre, care include interconectarea sistemului naţional energetic şi de transport al gazelor naturale cu cel european.

PLDM insistă asupra simplificării activităţilor şi procedurilor consulare, în particular documentarea cetăţenilor peste hotare, asupra semnarea acordurilor de protecţie socială a comunităţilor importante de cetăţeni ai Republicii Moldova.


6. Sistemul de securitate şi apărare

PLDM pledează pentru reformarea instituţiilor abilitate în conformitate cu normele europene, prin îmbunătăţirea cadrului instituţional, organizatoric şi funcţional al instituţiilor de menţinere a ordinii publice, asigurare a securităţii şi apărării. PLDM consideră primordială implementarea progresivă a concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne.

PLDM consideră necesară contracararea unor riscuri şi ameninţări cu care se confruntă Republica Moldova, inclusiv nereglementarea conflictului transnistrean, prezenţa unor trupe militare şi paramilitare în afara controlului constituţional în raioanele de est, care prezintă riscuri de bază la adresa securităţii naţionale. PLDM este convins de fezabilitatea transformării Republicii Moldova într-un stat care contribuie la securitatea regională şi internaţională prin participarea activă la Politica Europeană de Securitate şi Apărare a UE şi la operaţiunile internaţionale de stabilizare şi menţinere a păcii.

PLDM îşi exprimă convingerea că reformarea MAI trebuie să se producă inclusiv prin demilitarizarea instituţiei, iar reforma trebuie să cuprindă perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei şi carabinierilor, delimitarea competenţelor structurilor subordonate MAI, descentralizarea parţială a serviciilor poliţieneşti la nivelul autorităţilor publice locale de nivelul al doilea.

PLDM îşi exprimă opinia ca fiind absolut necesară elaborarea şi implementarea unui concept modern de reformare a Serviciului de Informaţii şi Securitate ce ar permite dezvoltarea durabilă a capacităţilor de îndeplinire a misiunilor sale. Un element fundamental în acest proces îl reprezintă depolitizarea Serviciului de Informaţii şi Securitate în favoarea realizării unui plan de acţiuni menit să asigure interesele naţionale ale Republicii Moldova, creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni.

PLDM se pronunţă în favoarea implementării depline a Planului Individual de Acţiuni ale Parteneriatului Republica Moldova-NATO şi pentru profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, astfel încât aceasta să fie în măsură să răspundă adecvat ameninţărilor la adresa securităţii naţionale şi, respectiv, în cooperare cu instituţiile relevante ale statelor partenere, la noile provocări care se manifestă pe plan global şi regional.
PLDM consideră necesară aplicarea competentă a Strategiei Securităţii Naţionale, adoptarea Strategiei Militare Naţionale, precum şi ajustarea, la noile provocări şi sarcini, a strategiilor şi politicilor de reformare a sistemului securităţii naţionale şi, respectiv, conformării bazei politico-juridice din domeniu.

PLDM susţine plenar formarea capacităţilor necesare şi implementarea întregului arsenal de instrumente ce ţin de exercitarea controlului civil şi democratic asupra sectorului de securitate naţională, inclusiv prin extinderea posibilităţilor de coparticipare a mass-media şi societăţii civile.


7. Unificarea ţării – datoria morală a statului şi a societăţii

PLDM consideră că reglementarea conflictului transnistrean trebuie promovată în baza unei abordări strategice şi cuprinzătoare cu antrenarea tuturor instituţiilor de stat şi a societăţii civile.

PLDM pledează pentru identificarea unei soluţii viabile şi durabile a conflictului transnistrean, în cadrul negocierilor în formatul 5+2, în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în limitele frontierelor recunoscute pe plan internaţional. Regiunea transnistreană urmează să beneficieze de un statut juridic special bazat pe o autonomie largă, care sa se integreze armonios în spaţiul economic, informaţional, politic, social şi cultural al Republicii Moldova.

PLDM consideră fundamentală antrenarea cat mai largă în procesul de reglementare a conflictului transnistrean a partenerilor externi şi a organizaţiilor internaţionale relevante.

PLDM se pronunţă în favoarea implementării măsurilor de încredere; intensificarea legăturilor inter-umane, antrenarea locuitorilor regiunii în procesele de transformare şi europenizare a Republicii Moldova. Pentru menţinerea unui dialog constructiv si consecvent cu reprezentanţii de pe malul stâng al Nistrului trebuie continuate contactele de lucru la diferite nivele.

PLDM susţine promovarea pe plan intern şi extern a acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană şi promovarea condiţiilor necesare pentru înlăturarea tuturor barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale Nistrului.
PLDM consideră că urgentarea transformării actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională de observatori civili sub mandat internaţional este de natură să contribuie esenţial în procesul de reglementare paşnică a conflictului.

PLDM insistă asupra retragerii forţelor militare străine şi a celor paramilitare neconstituţionale de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, angajamentele internaţionale existente, în particular cele asumate la Summit-ul OSCE de la Istanbul în 1999.


8. Dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră

8.1. Dezvoltare regională echilibrată 

Implementarea politicilor publice de dezvoltare locală şi regională eficiente, orientate spre necesităţile populaţiei din regiunile de dezvoltare, creşterea economică şi reducerea dezechilibrelor, micşorarea nivelului de sărăcie în regiuni, intensificarea cooperării transfrontaliere reprezintă în continuare priorităţile principalele pentru PLDM.

În acest context, eforturile echipei guvernamentale PLDM au fost direcţionate spre consolidarea capacităţilor şi condiţiilor de dezvoltare în cadrul a 3 regiuni de dezvoltare – Nord, Centru şi Sud, fiind înregistrat un progres semnificativ în acest domeniu. La etapa dată au fost lansate primele 26 de proiecte regionale în diferite domenii: apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor, eficienţă energetică, drumuri, susţinerea businessului mic şi mijlociu, atractivitatea turistică.

În baza acestor rezultate, PLDM va promova includerea, către anul 2012, în procesul dezvoltării regionale a regiunilor de dezvoltare mun. Chişinău, UTA Găgăuzia şi UTA din stânga Nistrului. Astfel, întregul teritoriu al Republicii Moldova va fi acoperit de politicile şi proiectele investiţionale de dezvoltare regională. În acest sens, vor fi încurajate diferite forme de parteneriat pentru implementarea proiectelor regionale: autorităţile publice centrale – autorităţile administraţiei publice locale – donatori străini; autorităţile administraţiei publice locale – agenţiile naţionale – donatorii străini; parteneriatul public-privat. 

PLDM consideră necesar perfecţionarea cadrului legal-normativ în domeniul dezvoltării regionale prin clarificarea rolului instituţiilor dezvoltării regionale şi a relaţiilor dintre acestea; managementul dezvoltării regionale; sistemul de finanţare al proiectelor de dezvoltare regională; stabilirea prin acte normative a noţiunii de zonă defavorizată şi zonă de risc, a criteriilor de desemnare a acestora. De asemenea, este importantă elaborarea şi aprobarea unei noi strategi naţionale de dezvoltare regională care va contribui la implementarea eficientă a politicilor publice în domeniu. Un rol important în acest context, îl va avea şi diversificarea fondurilor, instrumentelor şi mecanismelor de finanţare a proiectelor de dezvoltare regională.

În context regional, PLDM va promova o mai bună coordonare a strategiilor naţionale sectoriale cu cele de dezvoltare regională, în vederea abordării complexe a problemelor, utilizării eficiente a banilor publici şi a proiectelor internaţionale. Din acest motive, PLDM va sprijini ca fiecare regiune să dispună de planuri operaţionale regionale pe diferite sectoare, cum sunt: apă şi canalizare, drumuri, managementul deşeurilor, dezvoltarea businessului, eficienţă energetică, turism, etc. În aceste planuri operaţionale vor fi incluse programe şi proiecte prioritare pe fiecare din sectoarele respective. Planurile operaţionale vor asigura transpunerea în teritoriu a strategiilor naţionale sectoriale, fiind discutate şi aprobate de consiliile regionale de dezvoltare.

PLDM va susţine elaborarea, conform metodologiei europene, a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, care urmează să stea la baza elaborării Strategiei naţionale de dezvoltare regională (pentru perioada 2012–2018). Conceptul „Polurilor regionale de dezvoltare” urmează să fie principiul de bază al PATN şi al politicii de dezvoltare regională.

Pentru asigurarea unei mai bune implementări ale proiectelor regionale, PLDM va promova diversificarea instrumentelor de finanţare a acestora, inclusiv prin participarea la programele Uniunii Europene la care este eligibilă Republica Moldova, precum şi iniţierea dialogului cu Comisia Europeană privind extinderea mărimii finanţărilor şi a domeniilor eligibile, pe viitor.

PLDM consideră necesară intensificarea eforturilor pentru atragerea finanţării externe pentru dezvoltarea capacităţilor umane şi instituţionale în domeniul dezvoltării regionale.

Participarea la diferite evenimente internaţionale (inclusiv foruri regionale) şi prezentarea pentru partenerii de dezvoltare a proiectelor investiţionale regionale, elaborate conform cerinţelor europene reprezintă o posibilitate reală de asigurare a dezvoltării ţării şi atragere de noi investiţii, pe care PLDM o va continua să o exploreze.

Includerea regiunilor din Republica Moldova la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene în calitate de observatori (la etapa iniţială) este o premisă pentru ca ţara noastră să beneficieze de asistenţă financiară sporită în implementarea proiectelor de dezvoltare regională.

Totodată, în Republica Moldova se impune trecerea de la regiuni funcţional-economice la cele administrative, după exemplul ţărilor est-europene care au aderat la UE. 

8.2. Dezvoltare urbană modernă

Rolul oraşelor în dezvoltarea social-economică a unei ţări este unul de importanţă majoră. Anume oraşele prospere formează polurile de creştere economică care asigură bunăstarea la nivel regional şi implicit la cel naţional.

PLDM consideră necesară reorientarea politicilor publice de dezvoltare a oraşelor spre o abordare integrată prin intermediul Programului naţional de dezvoltare urbană. Acest program va specifica mecanismele şi instrumentele de dezvoltare a oraşelor – poli de creştere economică, dezvoltarea conceptului de zonă metropolitană.

PLDM va promova perfecţionarea cadrului normativ care reglementează elaborarea Planurilor Urbanistice Generale şi asigurarea consultării cetăţenilor în acest proces.

De asemenea, PLDM consideră necesară abordarea prioritară a investiţiilor publice în infrastructura fizică şi economică a oraşelor. În aşa mod, investitorii privaţi vor primi semnale clare pentru planificarea localizării investiţiilor în afara mun. Chişinău. Totodată, emigranţii din Moldova vor avea o alternativă Chişinăului (în cazul deciziei de re-întoarcere în patrie) şi investiţiilor în locuinţe sau afaceri mici şi mijlocii.

PLDM pledează pentru crearea şi dezvoltarea sistemului de facilităţi pentru investitorii străini şi autohtoni care vor decide să localizeze investiţiile în oraşe-poli de dezvoltare regională. Aceasta, în viziunea PLDM, va fi realizat prin investiţii publice în infrastructură şi pregătirea specialiştilor din bani publici. Pe această bază vor fi create parcuri industriale şi zone economice în toate oraşele identificate ca poli de creştere regională.

PLDM va promova consolidarea capacităţii oraşelor spre realizarea unor cooperări inter municipale eficiente la nivel de proiecte de infrastructură, economie regională, cultură pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Dezvoltarea reţelei de poli de creştere şi abordărilor inter-sectoriale vor contribui la consolidarea coeziunii regionale, asigurând sinergia eforturilor spre crearea noilor avantaje comparative ale oraşelor.

Dezvoltarea statisticii naţionale în vederea colectării şi publicării datelor statistice de dezvoltare social-economică la nivelul oraşelor şi regiunilor este o sarcină importantă care urmează să fie realizată în viitorul apropiat.

8.3. Cooperare transfrontalieră sporită

Cooperarea Transfrontalieră este o prioritate-cheie a Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat al Uniunii Europene, care permite o relaţie privilegiată cu vecinii, cu o focalizare mai bună a eforturilor legate de dezvoltarea socio-economică, cu obţinerea posibilităţii de acces pe piaţa internă şi integrarea în cadrul altor politici europene.

În acest context, PLDM, va susţine şi promova în continuare o implicare mai activă a autorităţilor publice centrale şi locale pentru fructificarea oportunităţilor de cooperare transfrontalieră, inclusiv în cadrul celor 3 euroregiuni (Prutul de Sus, Siret – Prut - Nistru şi Dunărea de Jos) la care fac parte localităţile din Republica Moldova.

De asemenea, PLDM consideră necesar conjugarea tuturor eforturilor pentru crearea şi dezvoltarea euroregiunii Nistru, care va include raioanele Floreşti, Donduşeni, Şoldăneşti, Soroca, Camenca din Republica Moldova şi regiunea Viniţa din Republica Ucraina. Euroregiunea Nistru va reprezenta astfel şi un element important în perspectiva soluţionării conflictului transnistrean datorita pârghiilor de fortificare a relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice locale, de pe ambele maluri ale Nistrului.

În viziunea PLDM, Strategia Dunăreană reprezintă o posibilitate unică de a contracta proiecte cu finanţări din fonduri structurale, pentru cele 4 axe prioritare ale Strategiei: conectivitatea (transport intermodal, cultură şi turism, reţele de energie), protecţia mediului (managementul resurselor de apă, protecţia biodiversităţii şi managementul riscurilor), creşterea prosperităţii regiunii Dunării (educaţie, cercetare, competitivitate) şi îmbunătăţirea sistemului de guvernare (capacitate instituţională şi securitate internă) oferă mari perspective care trebuie utilizate în beneficiul cetăţenilor prin elaborarea şi implementarea proiectelor prioritare pentru ţară.

Astfel, proiectele transfrontaliere prioritare pentru Republica Moldova, în viziunea PLDM, ţin de mai multe domenii, inclusiv: 
1. construcţia liniilor electrice peste Prut şi a gazoductului Iaşi-Ungheni pentru conectarea RM la circuitul energetic european şi diversificarea resurselor energetice
2. construcţia, amenajarea podurilor peste râul Prut (Leova-Bumbăta şi Grozeşti, Nisporeni) şi platformei pentru depozitarea mărfurilor Cantemir-Fălciu
3. dezvoltarea infrastructurii portului fluvial Giurgiuleşti şi restabilirea navigaţiei pe râul Prut
4. construcţia şi amenajarea adecvată a aeroporturilor Cahul şi Bălţi
5. dezvoltarea sistemului planificării spaţiale în cadrul euroregiunilor şi a clusterelor economice transfrontaliere 
6. crearea parcurilor naturale internaţionale în baza ariilor şi rezervaţiilor naturale existente – Delta Dunării, Pădurea Domnească, Prutul şi Nistrul Inferior
7. schimburi culturale şi educaţionale între cetăţenii din România, Ucraina şi Republica Moldova pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi consolidarea legăturilor istorice, culturale şi sociale
8. lansarea Indicatorului de măsurare a nivelului de cooperare transfrontalieră a Republicii Moldova UE la frontieră
9. dezvoltarea sistemului de prevenire şi monitorizare a situaţiilor de urgenţă de pe r. Prut şi Nistru
10. implementarea proiectelor de management ecologic 
11. formarea sistemelor informaţionale comune în cadrul euroregiunilor. 

O integrare mai puternică între UE şi Republica Moldova are un rol crucial în asigurarea unui nou cadru pentru dezvoltarea economică. Cooperarea transfrontalieră fiind vitală pentru stabilitate, creştere şi dezvoltare în Europa, inclusiv şi pentru Republica Moldova. 


9. Agricultura şi dezvoltarea rurală

9.1. Reperele de bază ale dezvoltării rurale 

Republica Moldova reprezintă o ţară cu un puternic aspect al dezvoltării rurale. Acest fapt presupune perfecţionarea politicilor în acest domeniu. În viziunea PLDM, întregul set de politici publice trebuie orientate spre creşterea nivelului de trai în zona rurală, cu asigurarea securităţii alimentare a Republicii Moldova, protejarea patrimoniului natural şi cultural al zonelor rurale.

PLDM pledează pentru modernizarea politicilor publice de dezvoltare rurală. Aceasta presupune respectarea şi folosirea principiilor europene de dezvoltare rurală: principiul dezvoltării durabile, participativ, al contribuţiei, principiile bunei vecinătăţi şi parteneriatului, al autonomiei locale. Din ele derivă asocierea primăriilor pentru consolidarea capacităţilor de negociere cu guvernul pentru fondurile destinate dezvoltării rurale, asigurarea transparenţei activităţilor şi cheltuielilor publice locale şi atragerea sătenilor în activităţi comunitare.

PLDM consideră că dezvoltarea zonei rurale trebuie realizată în contextul transformării gospodăriilor ţărăneşti de subzistenţă în ferme familiale prospere de tip european. Fermele familiale produc pentru piaţă şi funcţionează în parteneriat cu industria prelucrătoare, prin realizarea clusterelor. Concomitent cu aceasta, este necesar de a dezvolta sistemul de ocupaţii neagricole, cu modernizarea cât mai rapidă a infrastructurii sociale, tehnico-edilitare, transport şi telecomunicaţii în zona rurală.

PLDM optează pentru instituţionalizarea colaborării permanente a administraţiei cu organizaţiile profesionale, sindicale, patronale şi civice din domeniile agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru punerea în practică a acestor acţiuni se prevede creşterea fondurilor bugetare pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

9.2. Dezvoltarea şi susţinerea fermelor familiale 

PLDM va urmări redirecţionarea politicii agrare către un nou grup ţintă - gospodăriile ţărăneşti specializate, de tip familial, pentru susţinerea lor. Transformarea gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale, viabile economic, va fi susţinută prin programe de investiţii pentru agricultură (utilaje, construcţii zootehnice, sere, unităţi de colectare şi/sau prelucrare a produselor agricole şi altele) şi prin înfiinţarea în zona rurală a serviciilor şi întreprinderilor complementare agriculturii sau a celor ce valorifică resursele locale şi tradiţiile (eco-agroturism, meşteşuguri/artizanat, alte IMM-uri, sprijinirea tendinţelor de „neo-ruralism”).

PLDM va promova realizarea unui parteneriat cu participarea fermierilor, băncilor, societăţilor de asigurări şi instituţiilor statului. În acest context, vom asigura susţinerea financiară a creditării rurale pe termen lung printr-un sistem funcţional de garantare a creditelor pentru ţărani, cu o perioadă realistă de graţie pentru rambursarea creditelor, prin micro-proiecte cu contribuţii proprii reduse. În acelaşi sens, vor fi susţinute asigurările agricole pentru cazuri de calamităţi sau alte fenomene de forţă majoră.

9.3. Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a agriculturii 

Având în vedere experienţa UE în agricultură şi dezvoltare rurală, este necesară implementarea unei politici unice prin asigurarea managementului integru al spaţiului rural. Legislaţia privind dezvoltarea şi finanţarea rurală va avea un caracter integrat.

PLDM va susţine crearea unui cadru legal adecvat pentru dezvoltarea prioritară a gospodăriilor ţărăneşti de tip familial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii în localităţile rurale pentru asigurarea cu locuri de muncă, obţinerea de venituri suplimentare de către populaţia activă, minimizând exodul acesteia peste hotare.

PLDM va opta pentru modificarea unor componente ale politicii agrare: subvenţionarea prioritară a activităţilor agricole prin majorarea resurselor financiare şi redistribuirea subvenţiilor de la procesatorii de materii prime agricole către agricultori; îmbunătăţirea cadrului legal privind delimitarea tipurilor de activităţi efectuate de gospodăriile ţărăneşti; asigurarea drepturilor de proprietate asupra valorilor locale.

O altă prioritate a PLDM - reabilitarea sistemului de irigare pentru reducerea dependenţei productivităţii agricole de condiţiile climaterice, contribuind la stabilizarea activităţii agricultorilor. În acest context, PLDM va opta pentru construcţia sistemelor noi de irigare şi reabilitarea celor existente. Încurajarea creării asociaţiilor şi cooperativelor de fermieri pentru gestionarea şi întreţinerea durabilă a sistemelor de irigare.

PLDM va susţine formarea unor noi unităţi de infrastructură a pieţei produselor agricole şi modernizarea celor existente. Promovarea standardelor de calitate şi a tehnologiilor avansate pentru producţia agricolă şi procesarea acesteia. Modernizarea serviciilor de informare şi consultanţă în agricultură, cu crearea centrelor informaţionale şi de diseminare a măsurilor de protecţie a plantelor şi solurilor.

PLDM va susţine implementarea politicilor publice pentru a asigura accesul la finanţe ieftine şi de lunga durată în zonele rurale. Va fi asigurată o distribuire echilibrată a resurselor donatorilor direcţionate spre dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural.

Dezvoltarea centrelor de consultanţă agricolă în calitate de unităţi în serviciul ţăranilor prin dezvoltarea lor ca mărime şi prin extinderea atribuţiilor lor. PLDM consideră necesară organizarea profesional-sindicală şi cooperatistă a gospodăriilor ţărăneşti, pentru susţinerea şi promovarea intereselor ţăranilor.

9.4. Diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural

PLDM va acţiona pentru organizarea şi asigurarea funcţionalităţii şi stabilităţii pieţelor agricole (burse de mărfuri, intervenţii de piaţă, consilii de produs), asigurarea de condiţii economice şi de susţinere apropiate cu ceilalţi concurenţi din piaţa agricolă europeană, susţinerea echilibrului de dezvoltare între sectorul zootehnic şi cel vegetal, precum şi între acestea şi sectorul de prelucrare industrială a produselor agricole.

PLDM va stimula prin mecanisme financiare şi de consultanţă, producerea şi comercializarea produselor cu valoare adăugată înaltă. Luând în consideraţie perspectivele Moldovei de specializare în produse de origine vegetală, stimularea agriculturii cu valoare adăugată înaltă va asigura creşterea nivelului de trai în zonele rurale.

Prin intermediul Programului naţional de restructurare a sectorului vinicol, vinificatorii din Moldova vor fi stimulaţi să producă vin de calitate înaltă în vederea creşterii ponderii acestora pe piaţa statelor UE. Vom promova, la nivelul conducerii statelor UE, calitatea vinului moldovenesc, particularităţile tradiţionale ale sectorului şi brand-ul naţional al vinului moldovenesc.

Vor fi promovate politici publice pentru transformarea practicilor din agricultură în cele prielnice solului şi naturii noastre bogate. Vor fi stimulaţi fermierii pentru a investi în echipamente şi tehnologii de conservare a solului, tehnologii care vor acorda un randament mai sporit a productivităţii produselor agricole.

De asemenea, se va sprijini dezvoltarea agriculturii ecologice şi a altor activităţi care valorifică avantajele şi tradiţiile locale (produse naturale, produse tradiţionale cu origine controlată, cultura plantelor medicinale şi aromatice, producerea de biocombustibili etc.). Se vor asigura programe intensive de instruire profesională, înfiinţarea punctelor de informare în şcolile săteşti (inclusiv cu acces la Internet), subvenţionarea de loturi demonstrative, extinderea consultanţei în domeniul dezvoltării rurale, susţinerea cercetărilor în domeniul agricol.

Patrimoniul istoric şi cultural, precum şi atracţiile naturale, cum ar fi izvoarele minerale, râuri şi zone protejate, combinate cu ospitalitatea populaţiei, tradiţia de producere a vinului şi localizarea geografică favorabilă pot fi catalizatori pentru dezvoltarea turismului. Totodată, angajamentele în domeniul turismului rural, agroturismului deschid oportunităţi pentru implicarea gospodăriilor individuale în valorificarea ofertei turistice existente.

Extinderea „Drumului vinului” prin includerea producătorilor de vinuri de casă selectaţi şi oferta turistică existentă va amplifica oportunităţile zonelor rurale de a obţine venituri suplimentare din activităţi non-agricole. În acest context, PLDM va susţine şi promova dezvoltarea turismului rural prin reorientarea şi liberalizarea activităţii turistice, atragerea investitorilor autohtoni şi străini în dezvoltarea afacerilor în turism, crearea mecanismelor (inclusiv bugetar-fiscale) a dezvoltării mai multor forme de turism, dezvoltarea dinamică şi susţinută a turismului ca industrie. 

9.5. Modernizarea infrastructurii rurale

Criza economică a avut un impact negativ major asupra condiţiilor de viaţă în ariile rurale. Ca urmare, în majoritatea satelor lipsesc utilităţile publice. În acelaşi timp, infrastructura culturală şi socială a fost asigurată şi sprijinită la un nivel minim. Bugetele locale austere nu pot menţine starea normală a infrastructurii, de aceea ea se află într-o stare precară. Aceasta afectează calitatea vieţii în sate şi reduce oportunităţile pentru dezvoltarea activităţilor economice.

PLDM consideră necesară elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii Rurale, care va include: modernizarea infrastructurii sociale (şcoli, grădiniţe, spitale); construcţia şi reparaţia drumurilor din spaţiul rural; modernizarea sistemelor de apeduct şi canalizare; renovarea sistemelor de salubrizare; modernizarea reţelei de telecomunicaţii; construcţia de gazoduct în dependenţă de potenţialul şi perspectiva de dezvoltare a satului. Programul se va baza pe analize, studii economice speciale, pe rezultatele consultării populaţiei rurale. Resursele necesare pentru realizarea acestui program complex vor fi formate din mijloacele bugetului de stat, granturi, împrumuturi externe.

PLDM va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru diversificarea activităţilor în comunităţile rurale prin modernizarea infrastructurii. Aceasta va stimula participarea cetăţenilor prin contribuţii financiare, sporind coeziunea socială şi responsabilitatea civică faţă de unităţile de infrastructură publică. PLDM va sprijini dezvoltarea societăţii civile la sate prin stimularea participării comunităţilor locale la structurile asociative interne şi europene. 

9.6. Sprijinirea tinerilor şi categoriilor defavorizate

PLDM optează pentru crearea şi implementarea mecanismelor financiare publice pentru susţinerea familiilor tinere din mediul rural şi stoparea fenomenului depopulării satelor. Acest sprijin va include acordarea de burse pentru obţinerea unei specialităţi, un suport lunar pentru tinerii specialişti pe o perioadă de până la 5 ani, indemnizaţie unică pentru căsătorie, acordarea şi achitarea creditului ipotecar în condiţii subvenţionate pentru tineri. 

Se va reforma sistemul de pensii în agricultură (introducerea pensiei minime unice în agricultură şi majorarea pensiilor) şi se vor înfiinţa în zonele rurale cămine pentru persoanele solitare şi cele în etate.

PLDM va întreprinde acţiuni energice pentru creşterea nivelului de trai şi ridicarea prestigiului intelectualităţii satelor (educatori, învăţători, profesori, medici, specialişti agricoli, consultanţi şi alţii), prin sporuri la salariu, sistem de premiere pentru activităţi şi rezultate deosebite etc. Se va sprijini dezvoltarea vieţii social-culturale şi se vor stimula valorile morale şi spirituale tradiţionale la sate.

 

10. Dezvoltarea capitalului uman

10.1. Renaştere prin educaţie 

PLDM consideră că educaţia este primordială pentru redresarea economică şi socială a Republicii Moldova.

PLDM pledează pentru ca domeniul educaţional să capete şi o dimensiune transversală a politicilor publice.

Totodată, PLDM urmăreşte crearea unei platforme naţionale pentru o educaţie modernă şi europeană.
Pentru susţinerea adecvată a domeniului educaţional, PLDM va promova dezvoltarea cadrului legislativ în concordanţă cu recomandările şi prevederile structurilor pan-europene, regionale şi comunitare din domeniul educaţional. Mergând pe această dimensiune, PLDM va contribui la europenizarea educaţiei autohtone prin mărirea considerabilă a schimburilor de experienţă şi de promovare a practicilor de calitate. PLDM consideră că, pentru europenizarea educaţiei autohtone, este imperios necesară o implementare plenară a prevederilor Agendei Lisabona.

PLDM va stimula promovarea educaţiei autohtone în spaţiul european prin mobilităţi academice şi de cercetare. PLDM pledează pentru dezvoltarea parteneriatului strategic în domeniul educaţional şi de cercetare între Republica Moldova şi România. PLDM va întreprinde măsurile necesare creării unui program regional de mobilităţi academice. La fel, PLDM va susţine implementarea unui program de stimulare a revenirii „substanţei cenuşii” în Republica Moldova.

În domeniul învăţământului preuniversitar, PLDM va întreprinde măsuri consistente vizând (a) eficientizarea procesului instructiv-educativ prin punerea în echilibru a principiului interacţiunii academice la cel al pregătirii pentru viaţă, (b) asigurarea accesibilităţii educaţiei pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova şi, în mod special, asigurarea accesului la educaţia timpurie pentru toţi copiii de vârsta preşcolară, (c) eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, asigurarea unui randament educaţional înalt şi oferirea unei remunerări adecvate angajaţilor din sectorul educaţiei, (d) promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu nevoi speciale sau/şi cu dizabilităţi în activităţi cu caracter instructiv-educativ, (e) diversificarea şi intensificarea educaţiei extra curriculare şi (f) asigurarea congruenţei între educaţia formală, non formală şi cea informală. 

PLDM militează pentru reconsiderarea învăţământului secundar-profesional. Pe acest versant, PLDM va susţine dezvoltarea acestuia prin renovarea infrastructurii, modernizarea curriculum-ului, formarea adecvată a cadrelor didactice şi prin impulsionarea creării de conexiuni dintre piaţa forţei de muncă şi instituţiile de învăţământ secundar-profesional. PLDM va sprijini mecanismul de accesare continuă a nivelurilor de studii: de la nivelul secundar-profesional la nivelul superior. PLDM va promova constant principiul racordării programelor de studii nivelelor secundar-profesional şi superior la necesităţile pieţii muncii.

PLDM vede învăţământul superior ca fiind un pol de dezvoltare, de inovare şi de afirmare a Republicii Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior. În această ordine de idei, cu luarea în considerare a principiilor care derivă din Declaraţia de la Bologna, din Comunicatele de la Praga şi de la Berlin, PLDM va opta cu consecvent pentru: 
• punerea în aplicare a conceptului de autonomie universitară, care va presupune revigorarea puterii decizionale a instituţiilor de învăţământ superior în ceea ce priveşte organizarea internă, administrativă, şi financiară
• racordarea normei didactice a cadrelor didactice din învăţământul superior la normele existente în practica avansată a statelor europene
• optimizarea sistemului de învăţământ superior în scopul eficientizării unităţilor educaţionale, rentabilizării resurselor bugetare şi integrării în circuitul academic european
• participarea studenţilor în guvernarea învăţământului superior
• instituirea spiritului de concurenţă/competitivitate academică (clasificarea tuturor instituţiilor de învăţământ după un criteriu unic de performanţă academică; introducerea rating – ului instituţional; revizuirea – după fiecare sesiune de examene – a listelor de deţinători ai burselor de stat etc.)
• dezvoltarea dimensiunii sociale a învăţământului superior (în vederea întăririi coeziunii sociale şi reducerii inegalităţii sociale şi de gen)
• organizarea dialogului şi dezvoltarea parteneriatelor cu toţi actorii implicaţi în viaţa socială şi cea economică (în mod special, prin colaborarea cu institutele sectorului asociativ şi prin realizarea principiilor învăţământului profesional dual)
• crearea unui mecanism viabil de angajare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior în câmpul muncii. 
• creşterea accesului la învăţământ superior prin oferirea de oportunităţi egale tuturor categoriilor sociale, în special celor subreprezentate.

PLDM va promova ideea potrivit căreia instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii antreprenoriale, cu o largă responsabilitate publică pentru serviciile prestate. În acest sens, PLDM susţine crearea unui sistem de agenţii autonome pentru: acreditarea programelor de studii, finanţarea programelor de studii şi de cercetare, finanţarea mobilităţilor de studii şi de cercetare, evaluarea calităţii procesului de învăţământ şi al celui de cercetare în învăţământ.

PLDM va milita pentru reformarea procesului de admitere în sistemul de învăţământ superior şi va susţine dezvoltarea unor programe adecvate de finanţare a activităţilor de studii prin acordarea de granturi şi credite preferenţiale garantate.

PLDM consideră că cercetarea şi învăţământul superior trebuie să reprezinte un tot întreg. Pornind de la acest deziderat, PLDM va sprijini amplificarea cooperărilor şi parteneriatelor între instituţiile de învăţământ superior autohtone şi cele din străinătate pe dimensiunea cercetării avansate.

PLDM va pleda pentru promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii şi va stimula valorificarea educaţiei non formale şi informale. Totodată, PLDM va susţine iniţiativele de formare şi instruire alternativă şi integratoare a cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, sex, grup etnic, regiune de origine. În acest sens, PLDM consideră necesară crearea unei agenţii autonome de acreditare a programelor de formare continuă, non formală şi alternativă şi de certificare a competenţelor şi aptitudinilor dobândite.

10.2. Ştiinţă, cercetare şi activitate inovaţională 

PLDM pledează pentru crearea unui veritabil cadru competiţional în sfera cercetării, cadru care ar viza, în egală măsură, structurile specializate ale Academiei de Ştiinţe din Moldova, instituţiile superioare de învăţământ şi institutele de cercetare ştiinţifică din diverse ramuri ale economiei naţionale. Instituirea unui asemenea cadru va asigura o creştere semnificativă a calităţii procesului de cercetare şi inovare.

PLDM optează pentru eficientizarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice şi al celui de activitate inovaţională în baza principiului economiei bazate pe cunoaştere.

PLDM se pronunţă în favoarea ralierii cadrelor legislativ şi instituţional ale sectorului autohton de cercetare şi inovare la standardele europene. În conformitate cu aceste standarde, sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova va trebui să ofere mai multe tipuri de servicii: de educaţie, cercetare, inovare şi dezvoltare. Respectarea acestor standarde va contribui la stabilirea unei ierarhii în gama serviciilor prestate de către universităţi: universităţi care prestează servicii educaţionale (asigurând instruirea la Ciclul I. Licenţă şi Ciclul II. Masterat); universităţi care prestează servicii educaţionale şi de cercetare (primelor două cicluri li se adaugă Ciclul III: Doctorat); universităţi care prestează servicii de înaltă calitate educaţionale, de cercetare, inovare şi dezvoltare, care propun produse ştiinţifice care contribuie la dezvoltarea societăţii.

În viziunea PLDM, studiile universitare de Ciclul III ( Doctorat) trebuie să devină un element structural comun domeniului învăţământului superior şi cercetării. Prin genul vizat de studii, învăţământul superior din Republica Moldova va obţine salienţă atât în Spaţiul European al Învăţământului Superior, cât şi în Spaţiul European al Cercetării. Este evident faptul că o economie bazată pe cunoaştere nu poate deveni viabilă fără dezvoltarea şi consolidarea – pe toate palierele posibile - a acestei stări de lucruri. Astfel, pentru PLDM, consolidarea cercetării din instituţiile de învăţământ superior prin amplificarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative cu instituţiile şi fondurile europene şi internaţionale devine unul din obiectivele prioritare, de rând cu grija sporită pentru echilibrarea celor trei forţe care asigură dezvoltarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova. 

Promovarea economiei bazate pe cunoaştere este garanţia pentru dezvoltarea durabilă a statului şi asigurarea competitivităţii Republicii Moldova pe plan regional şi mondial.

De asemenea, PLDM va acorda o atenţie sporită (a) implementării programelor de promovare a tinerilor cercetători şi încurajarea repatrierii diasporei ştiinţifice moldoveneşti, (b) încurajării parteneriatului public-privat pentru realizarea de proiecte şi activităţi de cercetare, în scopul dezvoltării capacităţii naţionale de producere şi asimilare a tehnologiilor avansate, (c) sensibilizării comunităţii de afaceri cu privire la cooperarea cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării şi (d) promovării cooperării ştiinţifice şi tehnologice cu partenerii externi, inclusiv cu marile companii transnaţionale (din ţară şi din străinătate), în vederea accederii la cercetarea avansată şi la înaltele tehnologii.

10.3. Politici moderne de tineret

PLDM consideră că politica de tineret trebuie revitalizată, iar în acest domeniu rolul statului este de a stimula implementarea politicii de tineret. În acest sens, PLDM consideră acţiunile de tineret trebuie să se regăsească în toate domeniile statului. În acest sens, PLDM va urmări să sprijine ideea de cercetare a domeniului de tineret şi de diversificare de proiecte pentru promovarea socială, politică şi economică a tinerilor.

PLDM militează pentru intensificarea activităţilor de instruire non formală şi alternativă şi de cooperare europeană în domeniul de tineret. În acelaşi timp, PLDM va susţine racordarea la programele comunitare şi globale de mobilităţi ale tinerilor prin participarea activă şi voluntară la acestea. PLDM sprijină ideea instituirii programelor de voluntariat comunitar cu participarea voluntarilor din statele europene.

PLDM este ferm convins că şansa Republicii Moldova de prosperare se bazează pe valorificarea celei mai de preţ resurse a ei – capitalul uman existent în ţară. Pentru buna creştere şi dezvoltare a acestui capital, PLDM va realiza acţiuni ce se vor baza pe principiul încurajării participării tinerilor în procesele decizionale şi în consolidarea proceselor democratice. Este necesar, de asemenea, de asigurat şanse egale tuturor tinerilor şi tinerelor de a se implica în dezvoltarea economică a ţării pentru a deveni agenţi ai schimbării. PLDM pledează pentru accesul nelimitat al tuturor adolescenţilor şi tinerilor la informaţii şi servicii, inclusiv la servicii educaţionale de calitate, indiferent de rasă, credinţă, naţionalitate, viziune politică, stare socială, loc de trai etc.

PLDM va promova implementarea de programe pentru adolescenţi şi tineri, orientate spre dezvoltarea deprinderilor lor de bază, cum ar fi capacitatea de a învăţa să-şi asume responsabilitatea pentru deciziile luate, de a depăşi problemele, de a-şi dezvolta aptitudini ştiinţifice, culturale, de a vorbi limbi străine, de a-şi dezvolta simţul iniţiativei şi spiritului antreprenorial. La baza politicilor de tineret promovate va fi educarea cetăţeanului liber şi activ, iar problemele de sănătate, educaţie, protecţie socială şi angajare în muncă ce afectează viaţa tinerilor vor fi abordate în special prin diverse tipuri de programe, acţiuni, care vor include:

- Perfecţionarea cadrului legal pentru a facilita participarea tinerilor în luarea deciziilor la nivel comunitar şi naţional, precum şi a spori accesul la studii de calitate, a spori asistenţa statului pentru tinerii cu oportunităţi limitate; a implica tinerii în dezvoltarea micului business, etc.;

- Promovarea programelor de participare şi cetăţenie democratică, care vor include accesul tinerilor la luarea deciziilor, educaţia pentru cetăţenia activă şi asocierea tinerilor pentru soluţionarea problemelor care îi afectează;

- Dezvoltarea serviciilor calitative de informare, educaţie non-formală, timp liber, sănătate. Serviciile se vor dezvolta ţinând cont de accesul nelimitat, calitatea înaltă şi respectarea confidenţialităţii şi interesului beneficiarilor. Autorităţile publice locale vor fi încurajate şi susţinute să creeze, în parteneriat cu tinerii şi organizaţiile de tineret, cluburi sportive, centre culturale, biblioteci electronice etc., care vor contribui la sporirea calităţii vieţii tinerilor şi accesului lor la informaţii, în special pentru tinerii din mediul rural şi oraşele mici;

- Dezvoltarea programelor de educaţie pentru sănătate a adolescenţilor şi tinerilor. Se va pune un accent sporit pe conştientizarea de către tineri a necesităţii comportamentului sănătos, pe diminuarea consumului de alcool, tutun, prevenirea consumului de droguri şi preîntâmpinarea infectării cu HIV/SIDA;

- Programe de coeziune şi incluziune socială a tinerilor vor fi implementate pentru a facilita accesul tinerilor la viaţa profesională. Vor fi promovate programe de educaţie şi orientare profesională, de încurajare a angajatorilor pentru angajarea tinerilor profesionişti;

- Crearea premiselor de implicare a tinerilor în dezvoltarea economică a ţării. Se vor crea condiţii pentru dezvoltarea practicilor antreprenoriale în mediul tinerilor prin oferirea de credite preferenţiale, facilităţi fiscale etc. Se vor crea condiţiile adecvate ca tinerii să devină şi generatori de locuri de muncă;

- Dezvoltarea programelor de susţinere a tinerelor familii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi educaţie a copiilor prin creditarea pentru procurarea sau construirea spaţiului locativ, acordarea de suport financiar pentru creşterea copiilor;

- Instituirea fondului de creditare a tinerilor pentru studii în instituţiile universitare din ţară şi în universităţile europene. Înfiinţarea fondurilor de stat pentru susţinerea tinerilor dotaţi şi cointeresarea lor de angajarea în ţară după finalizarea studiilor.

Toate cele enumerate reprezintă angajamente asumate de PLDM în contextul sprijinirii dezvoltării multilaterale a tinerilor.

10.4. Dezvoltarea culturii 

Cultura unei naţiuni reprezintă cartea de vizită a ţării. Oamenii de creaţie, colectivele artistice, colecţiile şi fondurile din patrimoniul cultural reprezintă o valoare, care ne obligă să fim prezenţi în cultura europeană cu un mesaj propriu. Acest patrimoniu trebuie să fie valorificat inteligent pentru promovarea spaţiului cultural naţional şi regional. În Republica Moldova, fiecare persoană trebuie să dispună de posibilitate pentru valorificarea creaţiei proprii, iar autorităţile publice trebuie să protejeze şi să dezvolte bunurile culturale pentru generaţiile viitoare. Pentru aceasta, PLDM va opta pentru politici hotărâte de conservare, dezvoltare şi valorificare a patrimoniului cultural şi vocaţiei artistice în beneficiul public.

Utilizarea eficientă a patrimoniului cultural

PLDM pledează pentru promovarea, împreună cu arhitecţii, savanţii şi populaţia a imaginii arhitecturale a localităţilor urbane şi rurale. Pentru aceasta, vom facilita organizarea concursurilor naţionale/internaţionale de selectare a proiectelor urbanistice de anvergură.

Restaurarea şi reabilitarea clădirilor şi ansamblurilor cu valoare de patrimoniu pe teritoriul localităţilor ce dispun de vast patrimoniu istorico-cultural. În perioada de tranziţie a Republicii Moldova, o parte însemnată din clădirile din multe localităţi au fost distruse. PLDM consideră acest fapt inadmisibil pentru că este o gravă încălcare a legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale, care intră în contradicţie cu viziunea europeană de valorificare a moştenirii istorice. Din aceste motive, PLDM va oferi noi politici alternative dezvoltării zonelor istorice ale localităţilor ce dispun de potenţial cultural, istoric şi cultural. Pentru aceasta, va fi creat şi dezvoltat sistemul normativ-legal al parteneriatului public-privat (oferirea din partea autorităţilor publice a unor condiţii (legale) avantajoase pentru sectorul de afaceri în reabilitarea şi întreţinerea obiectivelor istorico-culturale). În aşa fel, antreprenorii vor fi încurajaţi la edificarea şi amenajarea în spaţiile istorice ale locaţiilor destinate activităţilor culturale, găzduirea de evenimente şi turişti.

PLDM va susţine realizarea unor programe concrete de protecţie, regenerare şi de valorizare a patrimoniului istoric şi cultural, în baza analizelor economice şi a studiilor de fundamentare. Totodată, fiecare cetăţean va fi informat despre valorile culturale care riscă să fie distruse sau înstrăinate.

Autorităţile publice trebuie să implementeze programe de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de cultură şi să asigure buna desfăşurare a activităţii colectivelor de creaţie. Pentru aceasta, sunt necesare proiecte de reabilitare a edificiilor, modernizarea echipamentului, asigurarea accesului la servicii etc. PLDM va opta pentru dezvoltarea parteneriatelor pentru atragerea fondurilor europene pentru restabilirea edificiilor de cultură, ghidându-ne de practica europeană de a atrage resurse financiare prin contribuţia comunităţii şi angajamente de valorificare a potenţialului uman de creaţie.

Păstrarea şi dezvoltarea tradiţiilor cultural-istorice

Fiecare cetăţean trebuie să beneficieze de drepturi de desfăşurare a activităţilor artistice, dezvoltării creaţiei în funcţie de propriile interese şi capacităţi şi de valorificarea bunurilor culturale. În acest context, PLDM pledează pentru asigurarea libertăţii de expresie a oamenilor de creaţie prin mecanisme de stimulare multilaterală a activităţii acestora prin crearea unui sistem financiar funcţional, în special în zona rurală.
La fel, PLDM susţine interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale oamenilor de creaţie, colectivelor artistice, organizaţiilor şi instituţiilor de cultură.

PLDM va promova organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor culturale, ştiinţifice, universitare, sportive de rang internaţional. Pentru aceasta, vor fi realizate programe de reabilitare a edificiilor instituţiilor culturale pentru găzduirea evenimentelor naţionale, regionale sau internaţionale. Se vor elabora studii de fezabilitate pentru diversificarea ofertelor culturale ale localităţilor din Republica Moldova. PLDM va susţine şi promova elaborarea proiectelor investiţionale de extindere a capacităţilor locaţiilor culturale.

Totodată, se va încuraja diversificarea ofertei de servicii a instituţiilor de cultură, accesibile unui public larg. PLDM consideră necesară îmbunătăţirea politicilor publice în domeniul susţinerii tinerelor talente şi promovării capacităţilor acestora prin diferite instrumente (burse, participarea la diferite concursuri, festivaluri).

Promovarea toleranţei interculturale şi interconfesionale

PLDM este promotorul programelor comune, proiectelor sociale, educaţionale, caritabile, de orientare socio-profesională şi formare continuă cu toate organizaţiile culturale ale diferitelor etnii şi cu bisericile din ţară. PLDM încurajează educaţia interculturală şi religioasă în şcoli, inclusiv în contextul istoriei culturii şi cultelor, toleranţei interculturale şi interconfesionale.

În acelaşi timp, protecţia minorităţilor naţionale va fi realizată prin asigurarea posibilităţilor pentru manifestarea liberă şi deplină a tuturor minorităţilor, a respectării drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova de integrare europeană. PLDM se va implica pentru asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii ţării aparţinând minorităţilor naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în sfera culturii, limbii, religiei, educaţiei şi învăţământului, vieţii publice. Va fi stimulat efortul comun şi dialogul cu minorităţile naţionale în vederea îmbunătăţirii actului decizional şi la afirmarea identităţii etnice în rândul populaţiei.

PLDM va sprijini construcţia lăcaşurilor noi pentru a le asigura cetăţenilor posibilitatea de a-şi satisface aspiraţiile spirituale. PLDM va contribui la sporirea rolului social al bisericilor. Totodată, va fi stimulată implicarea mai largă a enoriaşilor în prestarea serviciilor de voluntariat spitalelor, caselor de copii etc.

PLDM pledează pentru menţinerea în şcoli a studierii religiei şi a istoriei religiei. În acest context, va fi dezvoltat dialogul cu reprezentanţii bisericilor.


11. Sănătate şi protecţie socială

11.1. Sistem eficient al ocrotirii sănătăţii

Sănătatea este un drept fundamental al omului, recunoscut prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. PLDM consideră sănătatea o componentă esenţială a dezvoltării, componentă vitală a creşterii economice şi stabilităţii interne. Echitatea, solidaritatea şi justiţia socială sunt considerate de PLDM ca şi valori esenţiale pentru îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei Republicii Moldova. Este importantă consolidarea rolului autorităţilor publice locale în elaborarea de politici şi promovarea schimbărilor în domeniul sănătăţii. PLDM va promova implementarea programelor naţionale de sănătate publică, un rol aparte revenind celor de control a tuberculozei, HIV/SIDA şi maladiilor cronice (cardiovasculare, oncologice etc.).

Majoritatea factorilor ce influenţează sănătatea populaţiei se află în afara sistemului de ocrotire a sănătăţii şi nu depind direct de personalul medical. În acest context, măsurile orientate spre dezvoltarea economică şi eradicarea sărăciei, precum şi introducerea activităţilor de îmbunătăţire a sănătăţii în strategiile de dezvoltare a tuturor ramurilor economiei naţionale sunt considerate de PLDM ca fiind un imperativ. Acestea se referă la micşorarea decalajului dintre zonele urbane şi rurale, promovarea sănătăţii prin intermediul comunităţii, educaţie pentru sănătate, reducerea riscurilor, asigurarea accesului universal la apă potabilă, dezvoltarea infrastructurii drumurilor precum şi alte intervenţii multisectoriale.

Obiectivul strategic de dezvoltare a sistemului sănătăţii este asigurarea accesului universal la serviciile de suport, îngrijire şi tratament. PLDM optează ca aceste servicii să fie bazate pe dovezi ştiinţifice, de calitate bună, abordabile financiar şi durabile. PLDM va implementa măsuri de eficientizare a sistemului sănătăţii şi fortificare a funcţiilor esenţiale ale acestuia. Serviciile de asistenţă medicală primară trebuie să constituie setul esenţial de servicii prestate tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Serviciile spitaliceşti trebuie să fie cost-eficiente şi să nu se dubleze pe diferite nivele, în special raional – central sau municipal – republican. Planificarea şi managementul resurselor umane trebuie să corespundă necesităţilor curente şi viitoare.

PLDM promovează o reformă europeană a sistemului de ocrotire a sănătăţii. Activităţile de modernizare vor fi orientate spre reducerea cheltuielile de întreţinere a sistemului, consolidarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale dar şi spre maximizarea indicatorilor stării sănătăţii populaţiei în întregime. PLDM va implementa mai larg mecanismele de motivare a lucrătorilor medicali cu scop de stimulare a activităţilor de prevenire, îngrijire şi suport din partea prestatorilor de servicii medicale. În acelaşi timp PLDM va depune eforturi pentru eradicarea plăţilor neoficiale din sistemul sănătăţii prin introducerea practicilor manageriale moderne la nivel de fiecare instituţie medicală şi promovarea reformelor cost-eficiente, precum şi prin consolidarea sistemului de asigurări obligatorii în medicină.

PLDM pledează pentru o autonomie mai largă a instituţiilor medicale, de rând cu îmbunătăţirea managementului acestor instituţii. Este importantă consolidarea autonomiei instituţionale în cadrul asistenţei medicale primare prin contractarea directă de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a oficiilor medicilor de familie. PLDM promovează demonopolizarea CNAM, diversificarea formelor de asigurare medicală dar şi instituţionalizarea unui sistem independent de control asupra calităţii serviciilor medicale. PLDM consideră că licenţierea activităţilor, certificarea specialiştilor şi acreditarea instituţiilor medicale sunt metode universale de asigurare a diversificării şi calităţii serviciilor medicale prestate.

PLDM încurajează iniţiativa privată în sistemul de ocrotire a sănătăţii cu sporirea rolului sectorului privat în finanţarea şi prestarea serviciilor şi va dezvolta parteneriatul public - privat. PLDM susţine implicarea sectorului neguvernamental pentru a mări accesibilitatea grupurilor vulnerabile din Republica Moldova la serviciile de suport, îngrijire şi tratament. PLDM va implica ONG-le în formarea de politici sectoriale dar şi în implementarea comenzilor sociale de stat. În acest scop se va elabora şi ajusta cadrul normativ şi cel legislativ necesar.

11.2. Protecţie socială în interesul cetăţeanului 

În viziunea PLDM, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de un sistem de protecţie socială care să asigure un cadru eficient de securitate socială pentru cetăţenii care, din diferite motive, şi-au pierdut capacitatea de muncă. În acest sens, sistemul de protecţie socială necesită reforme care să asigure eficienţa prestaţiilor sociale şi durabilitatea sistemului de asigurări sociale. Reformarea protecţiei sociale se va axa în egală măsură pe solidaritate socială, cât şi pe principiul identificării necesităţilor persoanelor aflate în dificultate. În acelaşi timp, PLDM pledează pentru un sistem de protecţie socială care creează premise pentru incluziunea socială a categoriilor vulnerabile şi de motivarea dependenţei sociale. Finalitatea sistemului de protecţie socială este oferirea unui sprijin în funcţie de problemele şi capacităţile persoanelor care apelează după ajutor.

Astfel, pentru fortificarea unui sistem de protecţie socială echitabil şi eficient, PLDM va realiza un set de reforme la toate nivelurile.

Promovarea măsurilor de eficientizare şi stabilizare financiară a fondurilor de asigurări sociale prin creşterea numărului de contribuabili, care include în sistemul de evidenţă toate categoriile de angajaţi, inclusiv cele din agricultură. Pentru a atenua discrepanţa dintre contribuţiile angajaţilor în agricultură şi a primelor de care ei beneficiază, vor fi introduse codurile de evidenţă individuală a fiecărui contribuabil.

Perfecţionarea continuă a mecanismelor de testare individualizată a veniturilor, a nivelului de trai al tuturor categoriilor de cetăţeni, ceea ce va permite raţionalizarea sistemului de redistribuire a prestaţiilor sociale non-contributive.

Consolidarea mecanismelor de asigurare socială a angajaţilor din agricultură.

Unificarea criteriilor de pensionare, fără privilegii acordate diferitor categorii de demnitari de stat şi grupuri profesionale. Introducerea graduală a pilonilor suplimentari a bugetelor de asigurări sociale, a fondurilor private de pensii asigurate de stat. Mecanismele şi volumul plăţilor pentru asigurări sociale va fi bazat pe principiul transparenţei şi egalităţii. Promovarea acţiunilor de încurajare a încrederii contribuabililor în sistemul de pensionare din Republica Moldova, precum şi diminuarea fenomenului plăţilor necontabilizate şi salariilor plic.

Pentru ca prestaţiile sociale să aibă un efect de reabilitare asupra categoriilor de cetăţeni aflaţi în dificultate, PLDM va consolida şi spori plăţile destinate familiei şi copilului, în baza mecanismului individual de evaluare a veniturilor şi nevoilor sociale.

Consolidarea capacităţilor în domeniul asistenţei sociale prin elaborarea hărţilor nevoilor sociale la nivel local, în baza cărora va fi elaborat programul pe termen lung privind crearea şi finanţare a serviciilor profesioniste de asistenţă socială la nivel comunitar. Această abordare va permite evitarea concentrării serviciilor de asistenţă socială şi acoperirea geografică cu servicii sociale, promovarea asistenţei sociale profesioniste la nivel de comunitate, elaborarea unui mecanism de evaluare şi monitorizare a activităţii asistenţilor sociali la nivel de comunitate. Totodată, pentru evitarea cheltuielilor publice excesive aferente creării serviciilor de asistenţă socială, este necesar de promovat modificările legislative şi instituţionale cu referinţă la procurarea de către APL a serviciilor oferite de ONG-uri – introducerea mecanismului de contractare socială.

PLDM pledează pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, modificarea mecanismului de stabilire a dizabilităţii prin accentuarea capacităţii de muncă şi nu a incapacităţii. Dezvoltarea serviciilor de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi acţiuni de adaptare a mediului la nevoile lor - sunt condiţiile de bază care ar permite integrarea socială, economică şi educaţională a persoanelor cu dizabilităţi. 

PLDM pledează ferm pentru reducerea numărului de copii din instituţiile rezidenţiale (case de copii, şcoli internaţi dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, a caselor de tip familial, asistenţei parentale profesioniste şi centrelor comunitare pentru copii. Pentru a stopa practica instituţionalizării copiilor, PLDM va opta pentru programe naţionale de promovare a plasamentului familial şi adopţiei. PLDM va sprijini elaborarea programelor de sprijin şi reintegrare socială a tinerilor care au împlinit 18 ani şi au ieşit din instituţiile de ocrotire rezidenţială.

11.3. Dezvoltarea culturii fizicii şi sportului 

PLDM consideră necesară fondarea unei mişcări sociale de anvergură care să propage un mod de viaţă sănătos, prin implicarea instituţiilor sportive şi educaţionale, ONG-urilor, autorităţilor şi instituţiilor publice, donatorilor. În acest context, PLDM va contribui la elaborarea Programului naţional de dezvoltare a sportului şi a culturii fizice, care va include realizarea competiţiilor locale şi zonale la diferite ramuri de sport pe diferite categorii de vârstă; campionate republicane între şcolile, liceele şi cluburile sportive pentru diverse categorii de vârstă; jocuri sportive ale elevilor şi tinerilor; campionate republicane ale sportivilor invalizi; campionate republicane ale sportivilor veterani, etc.

Suplimentar la aceasta, PLDM va susţine iniţiativa privată pentru restabilirea, lărgirea reţelei de cluburi, secţii şi complexe sportive, reabilitarea terenurilor sportive, teritorii pentru odihna populaţiei cu unităţi de deservire (cafenele, centre de agrement). Totodată, PLDM va crea un sistem de facilităţi agenţilor economici pentru încurajarea investiţiilor în domeniul culturii fizice şi a sportului.

Sportul de performanţă şi mişcarea olimpică reprezintă o modalitate de promovare a imaginii ţării pe plan internaţional. În acest context, PLDM va iniţia un amplu proces de reformare a sistemului şi mecanismului de susţinere a sportului de performanţă şi a Mişcării Olimpice. Aceasta va fi realizată prin îmbunătăţirea graduală a activităţii structurilor sportive, federaţiilor şi cluburilor; aplicarea de măsuri comune cu ministerele pentru îmbunătăţirea activităţii cluburilor departamentale, creşterea nivelului de retribuire şi crearea sistemului de facilităţi pentru sportivi. În aşa mod, sportivii noştri vor fi cointeresaţi în atingerea unor performanţe cât mai mari la diferite evenimente sportive de talie regională, europeană şi mondială. 


12. Protecţia mediului natural

12.1. Asigurarea unui cadru adecvat pentru protecţia mediului şi utilizarea durabilă a resurselor naturale

PLDM îşi propune armonizarea legislaţiei naţionale de mediu la directivele Uniunii Europene şi includerea compartimentului de mediu în acordul de asociere la Uniunea Europeană.

PLDM consideră imperativ necesar elaborarea a unui set de documente de politici, cum ar fiStrategia naţională de mediu a Republicii Moldova; Strategia de reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera şi a Strategiei de adaptare la schimbările climatice; Strategia privind managementul deşeurilor; Concepţia privind protecţia împotriva inundaţiilor; Concepţia naţională privind gestionarea durabilă a resurselor minerale.

Implementarea acestor documente de politici vor contribui la diminuarea impactului antropogen şi gestionarea durabilă a factorilor de mediu.

PLDM îşi propune perfecţionarea cadrului legislativ existent în conformitate cu normele europene în domeniul protecţiei mediului, evaluării impactului asupra mediului, gestionării fondului acvatic, administrării deşeurilor, etc.

În acelaşi timp, PLDM va susţine extinderea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei mediului şi atragerea investiţiilor în acest domeniu prin asigurarea implementării prevederilor tratatelor internaţionale.

PLDM consideră necesară consolidarea potenţialului instituţional şi managerial.

PLDM pledează pentru implicarea unui număr cât mai mare de cetăţeni în activităţi de mediu, conştientizând astfel importanţa problemelor de mediu şi ecologie la nivel regional şi global. Totodată, PLDM consideră necesar elaborarea Curriculei ecologice preuniversitare, universitare, postuniversitare cu scopul implicării cât mai pregnante a publicului larg în problemele de mediu. PLDM promovează realizarea campaniilor naţionale de educare şi sensibilizare pentru ecologie şi dezvoltare durabilă.

12.2. Reducerea impactului negativ asupra mediului, resurselor naturale şi sănătăţii populaţiei

PLDM consideră absolut necesară aplicarea tehnologiilor performante şi non-poluante pentru colectare separată, prelucrare, neutralizare şi eliminare a deşeurilor; asigurarea controlului depozitării deşeurilor în locurile autorizate de către organele de supraveghere şi control de stat, la obiectele monitorizate şi exploatate conform cerinţelor minime şi schemei tehnologice tipice.

În Republica Moldova, va rămâne o prioritate asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din spaţiul rural. PLDM îşi propune de a asigura cu apă potabilă către anul 2015 a 65% din populaţia rurală şi 85% din cea urbană.

PLDM va promova Campania de conservare a biodiversităţii pentru un deceniu (anii 2011-2020), inventarierea şi paşaportizarea potenţialului fondului existent de arii naturale protejate de stat şi perfecţionarea sistemului de management al acestora (structură instituţională, planuri de management şi planuri de monitoring).

PLDM pledează pentru utilizarea raţională şi protecţia subsolului. Este necesară o Concepţie naţională privind gestionarea durabilă a resurselor minerale.

PLDM îşi propune în mod prioritar implementarea şi dezvoltarea sistemelor de prevenire a inundaţiilor şi dezastrelor naturale prin atragerea de proiecte cu finanţare europeană.

Totodată PLDM consideră necesară elaborarea şi promovarea Regulamentului şi Programului de funcţionare a Sistemului naţional de monitoring ecologic, consolidarea capacităţilor sistemului naţional de monitoring şi prevenire a efectelor dezastrelor naturale de origine hidrometeorologică prin aplicarea tehnologiilor informaţionale performante (echipament modern procurat şi instalat); fortificarea sistemului naţional de monitoring al calităţii mediului; automatizarea şi fortificarea reţelei hidrologice a râului Prut şi fluviului Nistru; majorarea nivelului de siguranţă a digurilor de protecţie prin realizarea lucrărilor de reparaţie şi exploatare în volum necesar a acestora.

12.3. Utilizarea durabilă a resurselor forestiere

În domeniul silviculturii, PLDM optează pentru sporirea aportului sectorului forestier la soluţionarea problemelor ecologice şi social-economice, armonizării legislaţiei silvice naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, sporirii principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei gestionării fondului forestier naţional, iniţierea şi dezvoltarea proceselor specifice economiei de piaţă, liberalizarea accesului agenţilor economici la produsele şi serviciile forestiere, crearea condiţiilor pentru competitivitate, lichidarea monopolismului de ramură.

Concomitent cu aceasta, PLDM va promova mecanisme şi instrumente de administrare a silviculturii şi cinegeticii, racordate la tendinţele internaţionale de dezvoltare social-economică, dezvoltarea durabilă a sectoarelor forestier şi cinegetic, protecţia/paza pădurilor şi faunei, menţinerea şi conservarea biodiversităţii, formarea profesională şi asigurarea accesului la educaţie ecologică şi forestieră.

De asemenea, managementul forestier va fi subordonat nemijlocit numai intereselor naţionale durabile, orientat spre tradiţiile naţionale şi obiectivele silviculturii şi bazat pe principii ecologice.

PLDM pledează pentru actualizarea cadrului instituţional în vederea implementării în mod unitar şi susţinut a Strategiei de dezvoltare a sectorului forestier, dezvoltarea cadrului de reglementare. Este necesară restructurarea gospodăriei silvicole în scopul asigurării gestionării durabile a fondului forestier, extinderii terenurilor cu vegetaţie forestieră pentru dezvoltarea localităţilor rurale, reducerea sărăciei, asigurarea echilibrului ecologic, ameliorarea peisajului naţional şi a condiţiilor de trai, contribuind la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.

12.4. Utilizarea potenţialului energiei renovabile

Republica Moldova este în totalitate dependentă de resursele energetice externe. Din acest motiv, capacitatea de utilizare a resurselor de energie regenerabilă poate fi benefică pentru securitatea sa energetică prin includerea acestora în circuitul economic al surselor locale de energie renovabilă.

Toate statele-membre ale UE au ambiţii mari în acest sens, iar Republica Moldova trebuie să se ţină în urma acestora, punându-şi drept obiectiv atingerea a 25% de energie renovabilă către 2015. Acest lucru este unul realizabil, dacă vor fi elaborate şi implementate politici publice potrivite cu acordarea de facilităţi fiscale şi atragerea investiţiilor străine în acest sector important.

Din aceste considerente, PLDM consideră necesară înfiinţarea unităţilor de producere a energiei în baza biomasei, utilizarea energiei solare şi eoliene, instalaţii cu ciclu închis de utilizare a apelor, etc. Crearea şi utilizarea resurselor de energie regenerabilă va influenţa pozitiv asupra stării ecologice a ţării, oferind oportunităţi pentru lansarea unor noi activităţi economice. Aceasta va crea un teren propice pentru exersarea şi acumularea practicii de cooperare între afacerile private şi sectoarele învăţământ/cercetare, în scopul facilitării dezvoltării economice.

 

Încheiere

În calitatea sa de partid de centru-dreapta, cu doctrină conservatoare europeană, Partidul Liberal Democrat din Moldova îşi va mobiliza în continuare eforturile şi energia în serviciul intereselor cetăţenilor Republicii Moldova şi va rămâne deschis pentru colaborare cu exponenţii curentelor politice relevante la nivel de ţară şi cel european.

Temelia succesului PLDM o constituie unitatea de idei şi soluţii, spiritul de iniţiativă, responsabilitatea, profesionalismul şi parteneriatul. La acestea se adaugă prezentul Program, care reprezintă documentul politic strategic şi vizionar ce întruneşte toate iniţiativele şi ideile PLDM pentru realizarea intereselor principale ale ţării.

În toate acţiunile sale, PLDM ascultă şi consultă vocea cetăţenilor, oferind soluţii politic argumentate şi perspectiva dezvoltării durabile. PLDM propune societăţii un nou pact politic, în care cetăţeanul, cu nevoile şi aspiraţiile sale, să fie elementul central al acţiunii politice şi arbitrul permanent al eficienţei şi corectitudinii acesteia.

Partidul Liberal Democrat crede în viitorul european al Republicii Moldova, în puterea ţării noastre de fi competitivă în spaţiul european. Totodată, este importantă păstrarea, dezvoltarea şi promovarea identităţii sale culturale. Prin participarea la iniţiativele organizate sub egida Partidului Popular European, PLDM va promova în spaţiul comunitar angajamentele asumate de partid faţă de cetăţenii Republicii Moldova.

PLDM va intensifica activitatea de atragere de noi membri, reunificarea tuturor curentelor, mişcărilor social-politice şi partidelor de centru-dreapta, pentru ca forţa şi capacitatea PLDM să asigure în continuare dezvoltarea ţării şi bunăstarea cetăţenilor noştri.

PLDM va promova sistematic integrarea tinerelor generaţii în formularea, realizarea şi asumarea deciziilor, cât mai aproape de rolul lor social esenţial. La fel, PLDM consideră necesară includerea mai activă a femeilor în sfera politică, economică şi socială, în conformitate cu practica ţărilor cu o democraţie şi economie avansată.

Partidul Liberal Democrat va promova dialogul cu partidele politice pentru a obţine consensul pentru proiectele şi soluţiile identificate în prezentul Program ca fiind de interes naţional, proiecte a căror realizare necesită continuitate şi sprijinul întregii societăţi.

Partidul Liberal Democrat propune cetăţenilor Republicii Moldova o guvernare responsabilă a ţării, capabilă să mobilizeze energiile tuturor membrilor societăţii, să fructifice toate realizările noastre comune şi să promoveze valorile naţionale, forţa şi capacităţile noastre pentru prosperitatea cetăţenilor noştri.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

11 decembrie 2011, Chişinău