PLDM

Congresul al II-lea al Partidului Liberal Democrat din Moldova, 27 septembrie 2008, or. Bălţi

Declaraţie politică


Congresul al II-lea al Partidului Liberal Democrat din Moldova constată că sistemul politic constituţional din ţara noastră este nefuncţional, iar instituţiile statului sunt subordonate intereselor de grup ale oligarhiei comuniste şi ale acoliţilor acesteia. Impunerea unor norme legale restrictive în reglementarea activităţii politice trădează planul comuniştilor de a elimina concurenţii politici, de a diviza societatea pe principii etnice şi religioase şi de a genera conflicte civile, toate cu un singur scop – menţinerea la putere cu orice preţ, contrar voinţei poporului.

Constituţia, care garantează bazele democratice de funcţionare a statului, a fost ignorată pe toată perioada guvernării comuniste în Republica Moldova, iar principiul separaţiei puterilor – neglijat cu desăvîrşire. Parlamentul, instituţia principală în stat, nu influenţează evoluţiile social-economice şi politice din ţară, ci s-a transformat într-o anexă a Preşedinţiei. Legislativul nu-şi exercită una dintre funcţiile sale de bază – controlul parlamentar asupra procesului de implementare a legilor.  

Guvernul nu aplică adecvat şi eficient legislaţia şi nu asigură buna funcţionare a economiei şi a altor domenii de activitate. Executivul este, la ora actuală, instrumentul prin care guvernarea îşi realizează propriile interese, acoperindu-se cu acţiuni populiste, în încercarea de a manipula încă o dată cetăţenii în ajunul alegerilor din 2009. Corupţia a afectat toate instituţiile publice şi este fenomenul ce defineşte esenţa guvernării actuale.  

Edificarea unui stat democratic este de neconceput fără o presă puternică şi liberă. În Republica Moldova, însă, instituţiile publice de presă, în special IPNA „Teleradio-Moldova”, se află sub controlul total al puterii şi stagnează în procesul de raliere la standardele profesionale, dictate de legislaţia în domeniul audiovizualului şi de normele deontologice. Mai mult decît atît, aceste instituţii sunt utilizate de actuala putere ca elemente ale maşinăriei propagandistice comuniste, dezinformînd şi manipulînd cetăţenii. PLDM condamnă practicile de hărţuire a presei libere şi de instaurare a cenzurii, inclusiv la editarea de carte. Misiunea statului este să creeze condiţii egale de activitate pentru instituţiile de presă şi să implementeze programe de susţinere a mass-media.  

PLDM susţine cu fermitate că democratizarea societăţii presupune, în primul rînd, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Republica Moldova se confruntă cu grave probleme la acest capitol. Tortura şi maltratarea continuă să fie instrumentele de stabilire a probelor, iar traficul de fiinţe umane ia amploare. Libertatea de exprimare este limitată, iar cea confesională – îngrădită de acţiunile ilegale, orchestrate împotriva unor culte. În acest context, Republica Moldova deţine o întîietate notorie privind condamnările la CEDO.  

Numai o justiţie independentă poate asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Odată cu instaurarea regimului comunist, procesul de reformare a justiţiei a fost deturnat, autocraţia devenind sursa legii, fapt ce subminează independenţa judiciară.  

Nivelul de dezvoltare a societăţii civile arată gradul de democratizare a oricărui stat. În Republica Moldova statul nu are nicio implicare în susţinerea sectorului asociativ, dimpotrivă, încearcă să-l subordoneze. PLDM constată că participarea sectorului neguvernamental la luarea deciziilor este utilizată de către guvernanţi ca decor democratic, fără  ca aceasta să genereze consecinţe reale asupra procesului de politici publice.

În planul politicii externe guvernarea actuală face declaraţii de integrare europeană, fără să adere autentic la valorile europene. În acelaşi timp, mediul de securitate de pe continentul european a fost afectat de războiul ruso-georgian, fapt ce pune în evidenţă necesitatea accelerării proceselor de integrare europeană şi euro-atlantică. PLDM consideră că tentativele de substituire a formatului 5+2 prin negocieri directe, lipsite de transparenţă, cu Federaţia Rusă privind soluţionarea diferendului transnistrean, contravine intereselor naţionale şi ameninţă independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Autonomia locală a fost înlocuită de către comunişti prin centralizarea puterii. Autorităţile publice locale au fost lipsite de pîrghii financiare elementare pentru guvernarea entităţilor administrative de nivelul I şi II, în condiţiile în care 2/3 din veniturile bugetelor locale se formează în baza transferurilor de la bugetul central. Puterea discriminează cetăţenii prin nealocarea mijloacelor bugetare pentru unităţile administrative conduse de reprezentanţii opoziţiei. PLDM califică această abordare drept antipopulară şi consideră că numai autonomia locală autentică poate forma baza unui sistem democratic funcţional.  

Declinul economiei naţionale este consecinţa lipsei de viziuni şi rezultatul direct al subordonării economiei intereselor unor grupuri politico-financiare, afiliate guvernării comuniste. Actualmente, Republica Moldova are o economie distrusă, orientată spre consumul mărfurilor de import, sărăcia şi exodul masiv al cetăţenilor în căutarea unor surse de existenţă devenind cartea de vizită a ţării. Remitenţele celor ce muncesc peste hotare sunt unica sursă de supravieţuire pentru o bună parte a populaţiei şi a Republicii Moldova ca stat. „Liberalismul comunist” a deschis piaţa financiară pentru capitalul speculativ, fapt ce a adus profituri uriaşe clientelei comuniste din contul sărăcirii populaţiei.

Mediul de afaceri şi climatul investiţional se află în continuă degradare. Sistemul birocratic corupt, şantajarea şi estorcarea oamenilor de afaceri, acapararea proprietăţilor şi a afacerilor prospere au creat un mediu de afaceri ostil şi au descurajat investitorii. PLDM reafirmă că businessul este partenerul strategic în edificarea economiei de piaţă funcţionale şi a statului de drept.  

Dintr-o ramură de bază a economiei naţionale, agricultura s-a transformat într-o activitate de subzistenţă a majorităţii covîrşitoare a ţăranilor. Infrastructura agro-industrială este învechită. Piaţa agricolă naţională este practic inexistentă, iar accesul la pieţele regionale şi internaţionale este limitat, din cauza competitivităţii reduse a produselor agricole autohtone. Sistemul de susţinere a agriculturii este ineficient, netransparent şi clientelar, iar imixtiunile brutale ale autorităţilor centrale, prin instituirea barierelor tehnice la exportul produselor agricole, descurajează exporturile, reducînd drastic veniturile producătorilor.

Politicile discriminatorii promovate constant de către actuala guvernare în sfera educaţională, au redus substanţial capacitatea şi prestigiul ei de odinioară. Întregul sistem de învăţămînt este puternic afectat de atitudinea sfidătoare şi arogantă a comuniştilor faţă de toţi cei care, prin educarea noilor generaţii, asigură viitorul Republicii Moldova. Lipsa acută de cadre didactice, dotarea insuficientă a instituţiilor de învăţămînt, lipsa unui mecanism viabil de stimulare şi protejare a pedagogilor conduc la degradarea culturală şi la subminarea dezvoltării spirituale a ţării. Statutul cadrului didactic se discută de mai bine de 10 ani fără a fi legiferat, iar retribuirea muncii în sfera educaţională este discriminatorie, comparativ cu alte sfere bugetare. PLDM insistă asupra abordării politicilor din sfera învăţămîntului în conformitate cu statutul declarat de prioritate naţională al acestuia.   

Calitatea vieţii în ultimii ani a scăzut în mod dramatic. Rata şomajului este în continuă creştere, fenomenul emigrării în masă a căpătat proporţii îngrijorătoare, iar numărul cetăţenilor angajaţi în cîmpul muncii a scăzut vertiginos. Sporurile nesemnificative la salarii, pensii şi burse nu acoperă nici pe departe nivelul inflaţiei şi nevoile oamenilor. Profesorii, medicii şi angajaţii din domeniul culturii rămîn în continuare cele mai defavorizate categorii de bugetari.

Reformele cosmetice din sistemul de sănătate nu au sporit accesul populaţiei la servicii medicale operative şi calitative. După majoritatea indicatorilor, Republica Moldova se situează mult sub nivelul din ţările dezvoltate, iar după unele categorii de indicatori cu valori reduse se aliniază ţărilor slab dezvoltate. Cadrele calificate din medicină pleacă din sistem din cauza salarizării insuficiente, iar instituţiile medicale duc lipsă de echipamente necesare şi infrastructură adecvată.

Structura domeniului culturii în Republica Moldova este depăşită din toate punctele de vedere: conceptual, managerial, informaţional şi material. Colaborarea cu uniunile de creaţie şi cu asociaţiile de profil lipseşte, iar în cultură şi artă sunt impuse viziuni ideologice retrograde. PLDM consideră necesară elaborarea unui program naţional de priorităţi în domeniul culturii, care să fie raliat rigorilor şi standardelor europene.

Persistenţa crizelor multiple în diverse domenii ale vieţii sociale, economice şi politice a ţării demonstrează fără echivoc faptul că clasa politică existentă este, în mare, una perimată, interesată în menţinerea avantajelor proprii şi fără capacitatea de a genera viziuni noi, care să conducă la modernizarea Republicii Moldova.

Anume în acest context s-a făcut simţită necesitatea apariţiei unui nou partid politic – Partidul Liberal Democrat din Moldova – care constituie forţa capabilă să soluţioneze problemele fundamentale ale ţării.

Formaţiunea noastră s-a implicat în viaţa politică ca un partid de tip nou, unind energiile celor care cred că în Republica Moldova politica se poate face cu responsabilitate şi cu respect faţă de oameni, că în ţara noastră fiecare poate trăi liber şi prosper.  

Acţiunile PLDM au ca scop crearea unui sistem politic democratic, cu o clasă politică responsabilă, care să ofere soluţii pragmatice şi durabile pentru viitorul ţării, iar acest viitor poate fi asigurat doar prin integrarea europeană şi euro-atlantică a Republicii Moldova.

În perspectiva alegerilor parlamentare din 2009, PLDM reprezintă opţiunea ce oferă ţării noastre şansa de renaştere, modernizare şi refacere morală.

PLDM are misiunea de a reabilita noţiunile de democraţie şi reforme.

PLDM vine cu un program complex de reconstrucţie a Republicii Moldova şi cu o echipă pregătită să-l implementeze.   
Noi, delegaţii la Congresul al II-lea al Partidului Liberal Democrat din Moldova, credem cu tărie că instaurarea democraţiei şi asigurarea viitorului nostru european sunt posibile doar într-o Moldovă fără Voronin şi fără comunişti la guvernare.

Bălţi, 27 septembrie 2008