PLDM

Prezentarea Programului PLDM la Congresul de constituire

„PENTRU SCHIMBAREA ÎN NORMALITATE A REPUBLICII MOLDOVA!”

Doamnelor şi domnilor, onorată asistenţă,

De la declararea, la 27 august 1991, a independenţei sale, Republica Moldova a fost pusă în situaţia de a face faţă multiplelor provocări în varii domenii – cel politic, economic, social şi de securitate. Însă atunci, nici clasa politică şi nici societatea în ansamblu nu au fost pregătite să gestioneze tranziţia democratică şi economică într-un mod care să asigure cetăţenilor respectarea drepturilor lor fundamentale şi un nivel decent de bunăstare.

Şi după 16 ani de independenţă ţara noastră continuă să fie în derivă, măcinată de o clasă politică iresponsabilă care face uz de problemele de identitate pentru a acoperi propria incompetenţă, traficul de influenţă şi prosperitatea ilicită obţinută ca urmare a utilizării abuzive a resurselor publice.

Asistăm la crearea a două lumi paralele – una reprezentată de o guvernare coruptă, iar alta – de oameni simpli care sînt nevoiţi să-şi abandoneze familiile şi să caute locuri de muncă în străinătate pentru a nu muri de foame. Este un fapt anormal pentru un stat care se consideră european ca fiecare al treilea cetăţean să se afle în sărăcie absolută, iar fiecare al şaselea – în sărăcie extremă.

Impotenţa guvernării comuniste s-a manifestat şi printr-o politică externă lipsită de logică, cu ieşiri duşmănoase împotriva vecinilor. Nimeni nu mai cunoaşte care sînt reperele noastre pe scena internaţională, nu în ultimul rînd datorită faptului că primul secretar al Partidului Comuniştilor, alias Preşedintele Republicii Moldova, a construit o verticală a puterii subordonată în totalitate ideilor sale arbitrare.

Evoluţiile în domeniile politic, economic şi social din Republica Moldova prezintă o ţară decuplată de la procesele europene, care trece printr-o criză profundă din cauza unei guvernări a cărei lipsă de performanţă şi atitudine ostilă faţă de propriul popor reprezintă cel puţin un ultragiu adus bunului simţ, de parcă moldovenii ar fi blestemaţi şi n-ar merita să trăiască într-o ţară normală.

Stimaţi colegi, Demult a sosit ceasul schimbării în bine şi mesagerul acestei schimbări este PLDM !

Partidul Liberal Democrat din Moldova se constituie ca un partid de centru-dreapta, cu doctrină populară europeană modernă.

Partidul Liberal Democrat din Moldova este un partid activ, conectat la realităţile din Republica Moldova, deschis la colaborarea cu exponenţii curentelor politice dominante la nivel european.
Principalul nostru scop este renaşterea Republicii Moldova prin crearea unui stat modern şi prosper, realizarea unei societăţi libere şi solidare, în care fiecare cetăţean să trăiască demn si să se bucure de libertăţi şi drepturi, să beneficieze de şanse pentru propria dezvoltare.

PLDM este expresia voinţei politice a noilor generaţii, care înţeleg politica ca pe un exerciţiu al responsabilităţii şi al slujirii ţării. Demnitatea unei generaţii se apreciază după rolul pe care îl joacă în procesul de construcţie a societăţii. Generaţia care a devenit matură în răstimpul ce s-a scurs de la Independenţă încoace, cu experienţa acumulată în această perioadă de intense frămîntări, va deveni fermentul schimbării Republicii Moldova.

Valorile şi principiile partidului: Valorile şi principiile fundamentale de care se ghidează PLDM reprezintă un set complex de atitudini pe care membrii partidului le cred a fi determinante în activitatea politică, administrativă şi chiar în comportamentul individual cotidian. Valorile se referă la libertate, egalitate, responsabilitate, individualism şi solidaritate, care îşi găsesc expresia şi în principii, cum ar fi supremaţia legii, caracterul democratic al guvernării, performanţa clasei politice, economia de piaţă liberă.

PLDM este conştient de dificultatea transpunerii valorilor menţionate mai sus în principii care ar trebui să ghideze actul de guvernare şi buna funcţionare a societăţii. În acelaşi timp, considerăm că natura prescriptibilă a valorilor nu trebuie să conducă la concluzii cinice că moralitatea este inutilă în politică. Fără aceasta ar fi imposibil de implementat supremaţia legii, democratizarea şi economia de piaţă mixtă – principii ce reprezintă fundamentul regimurilor politice occidentale şi cadrul adecvat al perpetuării civilizaţiei.

Un subiect aparte îl ocupă problema identităţii lingvistice şi etnice a cetăţenilor Republicii Moldova. Este convingerea fermă a PLDM că autoidentificarea etnică, lingvistică, religioasă sau de altă natură a persoanei reprezintă alegerea individuală şi imixtiunea statului în acest proces este ilegală prin definiţie. În acelaşi timp, libertatea de autoidentificare nu presupune şi răsturnarea unor adevăruri ştiinţifice, cum ar fi limba română, vorbită pe teritoriul Republicii Moldova.

Obiectivele PLDM : Obiectivele PLDM sînt multiple şi se referă atît la construcţia partidului, cît şi la rolul acestuia în viaţa politică a ţării.

În plan intern, PLDM îşi propune să devină cel mai important partid pe scena politică, inclusiv prin edificarea unor structuri de partid viabile, unde dezbaterile reprezintă metoda cea mai sigură de implicare politică autentică şi de utilizare a energiilor creatoare ale membrilor săi.

În sensul politicilor, eforturile PLDM sînt orientate spre atingerea următoarelor obiective strategice:

1. Consolidarea regimului democratic, unde singura regulă de joc este concurenţa liberă şi alternanţa paşnică la putere, unde drepturile omului sînt respectate şi protejate de lege, fără nici o excepţie.
2. Asigurarea unui nivel decent de bunăstare, o economie dezvoltată, competitivă pe plan regional şi european, ce reprezintă un fapt absolut normal în contextul geografic în care se află Republica Moldova.
3. Dezvoltarea durabilă a ţării prin promovarea raţionalităţii sociale ce îmbină în mod armonios cultura personală şi cea civică care este un bun public necesar pentru progres.
4. Integrarea Republicii Moldova în spaţiul european şi euro-atlantic, revenind la civilizaţia europeană şi în sensul valorilor împărtăşite.
5. Reunificarea ţării prin intermediul activităţilor politice, economice şi sociale, pornind de la prezumţia că cetăţenii de pe malul stîng al Nistrului sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, impuşi în mod arbitrar să se supună unei grupări ce a monopolizat puterea, cu asistenţa statelor-terţe.

 

Reconstrucţia Republicii Moldova şi consolidarea statului de drept


PLDM pledează pentru un Sistem politic democratic şi funcţional

PLDM consideră că pentru edificarea unui sistem politic democratic şi funcţional este necesară crearea instituţiilor puternice, care să deţină capacităţile necesare pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice adecvate în vederea protejării intereselor cetăţenilor.

PLDM pledează pentru o reformă reală a administraţiei centrale şi eficientizarea ei în raport cu administrarea afacerilor publice.

PLDM pledează pentru separaţia reală a puterilor în stat, în spiritul şi litera prevederilor constituţionale în acest domeniu.

PLDM crede că Republica Moldova are nevoie de o clasă politică responsabilă, iar pentru refacerea morală a societăţii, PLDM pledează pentru adoptarea unei legi prin care să se interzică accesul la funcţiile publice tuturor celor care în perioada guvernării comuniste (instalate în 2001) au emis şi executat ordine ilegale, de pe urma cărora au avut de suferit cetăţeni nevinovaţi.

PLDM îşi face publică intenţia de a colabora cu toate forţele de orientare democratică, cu excepţia partidelor de orientare nazistă, comunistă, xenofobă, şovină şi antisemită.

PLDM pledează pentru respectarea cu stricteţe a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului

Drepturile şi libertăţile cetăţeanului reprezintă valori fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă, indiferent de circumstanţe. Capacitatea autorităţilor de a asigura respectarea acestor drepturi şi libertăţi este piatra de temelie a legitimităţii democratice a oricărui stat.

Asigurarea independenţei justiţiei este o necesitate pentru promovarea altor reforme care să asigure modernizarea ţării.

PLDM consideră că doar o justiţie liberă poate asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. PLDM pledează pentru continuarea reformei judecătoreşti, esenţa căreia a fost denaturată odată cu instaurarea regimului comunist.

PLDM pledează pentru modificarea cadrului legislativ-normativ şi instituţional actual în vederea excluderii posibilităţilor de interpretări multiple a prevederilor actelor normativ-legale, astfel încît fenomenul corupţiei să fie abordat eficient.

PLDM recunoaşte rolul şi importanţa existenţei unei mass media libere şi dezvoltate, în contextul integrării Republicii Moldova în spaţiul european. PLDM pledează pentru de-ideologizarea audiovizualului public prin depolitizarea procedurii de formare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, asigurarea transparenţei eliberării frecvenţelor de emisie şi excluderea implicării politicului în politica editorială a IPNA Compania „TeleRadio-Moldova”. PLDM se pronunţă pentru de-etatizarea mass media finanţate din bugetele publice locale. PLDM pledează pentru stabilirea unui cadru fiscal preferenţial pentru presa de limbă română şi scutirea ziarelor de plata TVA din sumele provenite din activitatea lor editorială, indiferent de cifra de afaceri.

PLDM recunoaşte rolul decisiv al societăţii civile în democratizarea societăţii. Noi optăm pentru crearea mecanismelor reale de valorificare a potenţialului pe care îl poate oferi societatea civilă în procesul de reconstrucţie a ţării.

Unificarea ţării – datoria morală a statului şi a societăţii


În ce priveşte soluţionarea conflictului moldo-rus în regiunea transnistreană, PLDM consideră că în domeniul respectiv este necesar de a exclude arbitrarul de care dau dovadă autorităţile moldoveneşti.

PLDM pledează pentru aplicarea normelor dreptului internaţional în raport cu problema transnistreană care sunt explicite în ce priveşte imposibilitatea revendicării dreptului la autoderminare.

PLDM pledează şi pentru utilizarea instrumentelor juridice internaţionale în contextul reglementării conflictului moldo-rus.

PLDM consideră că Federaţia Rusă trebuie să-şi retragă imediat şi necondiţionat trupele din contingentul său, echipamentele şi stocurile de muniţii, dar şi trupele para-militare ale Tiraspolului, create cu susţinerea şi dotarea Armatei a 14-ea.

UE ar trebui să se implice mai activ, prin intermediul Politicii Externe şi de Securitate Comună, lărgind treptat mandatul EUBAM, astfel încît această organizaţie să poată deţine funcţii poliţieneşti în regiune şi funcţii de administrare.

Integrarea Europeană – de la vorbe la fapte


PLDM este ferm convins de faptul că civilizaţia europeană reprezintă reperul fundamental pentru efortul de modernizare internă şi pentru integrarea instituţională. Europa este nu doar punctul tehnic de destinaţie, ci sursa inepuizabilă de inspiraţie în procesele de transformări politice şi economice.

PLDM pledează pentru onorarea angajamentelor asumate de către Moldova să respecte criteriile de la Copenhaga, inclusiv în ce priveşte dezvoltarea unei economii de piaţă eficientă, capacitatea de a face faţă competiţiei şi asigurarea capacităţii statului de a implementa acquis-lui comunitar.

PLDM consideră că este necesară atît diversificarea instrumentelor de cooperare, cît şi intensificarea dialogului politic în cadrul existent al Politicii de Vecinătate.

PLDM insistă asupra discutării cu europenii a capitolelor restante dificile, desfăşurînd consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene şi îmbinînd ambiţiile ţării cu profesionalismul.

PLDM susţine că acordarea Preferinţelor Comerciale Autonome este un pas important în ce priveşte intensificarea relaţiilor comerciale, cu condiţia ca acestea să fie extinse şi asupra produselor agricole şi alimentare.

În acelaşi timp, PLDM pledează pentru demararea activităţilor preliminare pentru semnarea Acordului de Comerţ Liber cu UE.

PLDM pledează pentru intensificarea cooperării cu statele-membre în domeniul luptei împotriva criminalităţii şi terorismului, prin intermediul Tratatului Prüm, Moldova oferind unilateral baza sa de date referitoare la înmatricularea maşinilor, ADN şi amprente, precum şi datele referitoare la deţinătorii de paşapoarte.

PLDM cheamă la o intensificare a cooperării poliţieneşti, autorităţile moldoveneşti trebuie să-şi intensifice contactele cu EUROPOL şi EUROJUST.

Politica externă şi cooperarea regională


România: PDLM pledează pentru utilizarea plenară a întregului potenţial de relaţii politice, economice şi culturale existent între Republica Moldova şi România, în baza comunităţii de valori etnolingvistice şi istorice, dar şi în baza interesului comun de a edifica un spaţiu european în ambele ţări.

Comunitatea de valori împărtăşite oferă ocazii multiple Republicii Moldova să beneficieze de o asistenţă prietenească din partea României în ce priveşte accelerarea proceselor de adoptare a acquis-ului comunitar, necesar pentru aderarea la UE. PLDM propune semnarea unui Acord european bilateral în acest sens, care să pună în evidenţă caracterul special al relaţiilor bilaterale.

PLDM consideră că potenţialul economic şi comercial al relaţiilor moldo-române nu a fost pe deplin valorificat şi este necesar de intensificat cooperarea bilaterală în acest sens prin crearea condiţiilor legale şi instituţionale avantajoase pentru investiţii şi comerţ.

PLDM pledează pentru un parteneriat strategic şi în domeniul învăţămîntului liceal şi universitar, astfel încît Republica Moldova să beneficieze în deplină măsură de generozitatea statului şi contribuabilului român.

Relaţiile noastre cu Ucraina trebuie să fie construite în context european, bazate pe încredere reciprocă şi înţelegerea faptului că fără readucerea zonei de pe malul stîng al Nistrului în albia constituţională moldovenească vor avea de suferit ambele ţări. De asemenea, PDLM vede un potenţial comercial bilateral important, care nu este explorat în deplină măsură şi consideră că relaţiile economice constituie un domeniu prioritar de activitate.

PDLM consideră că SUA reprezintă cea mai puternică democraţie din lume. PLDM este ferm convins că SUA este o ţară fundamental democratică şi Republica Moldova are nevoie de susţinerea ei atît în soluţionarea problemelor economice, cît şi a celor de securitate, aici înscriindu-se suportul oferit în cadrul organizaţiilor internaţionale în problema retragerii trupelor străine de pe teritoriul ţării.

Cu SUA relaţiile trebuie să fie consolidate şi în contextul integrării euroatlantice, unde avem încă foarte multe de făcut în ce priveşte modernizarea Armatei, inter-operabilitate cu Alianţa Nord Atlantică, dotare etc.

PLDM recunoaşte faptul că Rusia reprezintă marea necunoscută pentru interesele de lungă durată ale Republicii Moldova. PLDM consideră că este necesar să dezvoltăm relaţiile cu Moscova în mod previzibil, în baza respectului şi avantajului reciproc, aceasta referindu-se şi la relaţiile comerciale, şi la livrările hidrocarburilor într-un mod stabil.

Sistemul de securitate şi apărare


Neutralitatea nu înseamnă iresponsabilitate. Chiar dacă Moldova şi-a proclamat neutralitatea, aceasta nu înseamnă că trebuie să se sustragă responsabilităţilor ce îi revin ca stat democratic european. Aceasta înseamnă modernizarea armatei în baza unităţilor profesioniste, asigurarea inter-operabilităţii cu partenerii europeni şi americani, introducerea standardelor respective, obţinerea dotării necesare etc.

PLDM consideră fundamentală implicarea în operaţiuni armate şi de menţinere a păcii – doar a unităţilor profesioniste. Unităţile care vor participa la asemenea operaţiuni vor fi formate în bază contractuală, iar soldaţii vor fi profesionişti, pregătiţi special pentru asemenea misiuni.

Consolidarea parteneriatului Moldova – Alianţa Nord-Atlantică

Cadrul de cooperare cu Alianţa Nord-Atlantică trebuie să fie îmbunătăţit în permanenţă prin implementarea plenară a documentelor existente, cum ar fi Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO (IPAP) şi elaborarea altora care să reflecte noile realităţi şi noi orizonturi de cooperare bilaterală.

PLDM consideră fundamentală utilizarea IPAP-ului pentru intensificarea dialogului politic şi a cooperării cu Alianţa Nord-Atlantică.

PLDM pledează pentru deschiderea Republicii Moldova spre stabilirea unui cadru mai avansat de colaborare cu Alianţa Nord-Atlantică.

PLDM pledează pentru profesionalizarea Armatei Naţionale deoarece complexitatea provocărilor la adresa securităţii este tot mai mare, fiind nevoie de militari cu specializări concrete, utilizabile şi în viaţa civilă după pensionare.

PLDM susţine implicarea membrilor Alianţei în procesul de modernizare a Armatei Naţionale, fapt care înseamnă transferul de cunoştinţe şi susţinerea financiar-logistică a procesului respectiv.

Administraţie responsabilă şi eficientă


Reforma administraţiei publice centrale: PLDM consideră necesară crearea unui cadru nou de funcţionare a APC prin realizarea unei reforme complexe şi profunde. Reforma trebuie să asigure modernizarea administraţiei publice centrale în baza reorganizării ministerelor şi a altor structuri ale APC, optimizării procesului decizional, îmbunătăţirii managementului administrativ.

Guvernare transparentă şi profesionistă. PLDM pledează pentru asigurarea transparenţei actului decizional, inclusiv prin elaborarea reglementărilor legal-normative şi crearea centrelor de informare şi documentare. Vom institui practica publicării în mass media a rapoartelor despre activităţile realizate de către autorităţile publice, iar transmiterea şedinţelor Parlamentului şi Guvernului de către posturile radio şi TV va fi reluată.

PLDM va promova consultările publice ca instrument indispensabil al actului de guvernare. Toate proiectele de acte legislativ-normative şi decizii administrative, care abordează şi implică fonduri publice, bunuri patrimoniale, vor fi supuse dezbaterilor publice înaintate ca acestea să fie examinate şi adoptate de către autorităţi.

Autonomie locală reală. Lipsa autonomiei locale reprezintă una dintre problemele de bază ale funcţionării statului de drept. PLDM îşi asumă responsabilitatea pentru restructurarea profundă a administraţiei publice locale prin amplificarea procesului de descentralizare care trebuie să aibă ca finalitate autonomia locală autentică. Reforma se va baza pe crearea şi dezvoltarea cadrului normativ în conformitate cu recomandările Consiliului Europei, pe clarificarea competenţelor la diferite nivele ale administraţiei publice şi pe fortificarea autonomiei financiare a autorităţilor publice locale.

Crearea economiei competitive


Esenţa politicilor economice promovate de PLDM derivă din năzuinţa sa de a declanşa transformarea rapidă a Republicii Moldova într-o economie competitivă la scară europeană şi globală. PLDM este convins că sporirea competitivităţii este factorul-cheie care va asigura un viitor economic de succes al ţării noastre şi va readuce emigranţii moldoveni înapoi la familiile lor. Este evident că economia reală se bazează pe companii şi întreprinzători reali, de aceea pentru PLDM competitivitatea economiei înseamnă capacitatea companiilor şi întreprinzătorilor moldoveni de a produce la costuri relativ mici o gamă în continuă diversificare de produse şi servicii care ar corespunde standardelor internaţionale ale calităţii şi securităţii de consum. Consolidînd o asemenea economie, Republica Moldova va fi în stare să facă faţă noilor provocări şi să fructifice oportunităţile oferite de procesele de globalizare economică şi integrare regională.

PLDM pledează pentru stimularea competitivităţii la nivelul întregii economii, încurajînd şi ajutînd toate companiile care demonstrează dorinţă şi capacitate de inovare şi progres competitiv, astfel încît avantajele reale ale producătorilor moldoveni să se poată dezvolta în mod durabil. Pilonii acestei noi economii competitive vor fi cunoştinţele, investiţiile, tehnologiile şi spiritul antreprenorial.

Infrastructură modernă şi condiţii decente de trai


PLDM va urmări susţinerea infrastructurii şi dezvoltării Republicii Moldova prin stabilirea unor condiţii civilizate de trafic intern şi internaţional, care să asigure accesul tuturor localităţilor din ţară şi a zonelor izolate la reţele de transport.

PLDM promovează descentralizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă şi canalizare prin elaborarea unui cadru legislativ-normativ care să permită concesionarea liberă a infrastructurii apă-canal.

PLDM va promova asigurarea cadrului legislativ şi organizatoric necesar pentru liberalizarea completă a serviciilor de telecomunicaţii şi poştă, pregătirea pieţei pentru globalizarea comunicaţiilor, asigurarea serviciului universal şi realizarea unei pieţe concurenţiale care să conducă la îmbunătăţirea calităţii serviciilor, ridicarea nivelului tehnologic şi scăderea tarifelor.

Dezvoltare regională


PLDM pledează în favoarea dezvoltării locale durabile şi a celei regionale echilibrate, orientată spre reducerea disparităţilor regionale, revitalizarea zonelor defavorizate; prevenirea producerii de noi dezechilibre; corelarea politicilor regionale cu cele sectoriale; promovarea mecanismelor economiei de piaţă în toate regiunile de dezvoltare, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi realizării unei creşteri economice durabile. Totodată, în Republica Moldova se impune trecerea de la regiuni funcţional-economice la cele administrative, după exemplul ţărilor est-europene care au aderat la UE.

PLDM consideră necesară stabilirea investiţiilor publice prioritare în infrastructura fizică şi economică a oraşelor. PLDM pledează pentru crearea şi dezvoltarea sistemului de facilităţi pentru investitorii străini şi autohtoni care vor decide să localizeze investiţiile în oraşe-poli de dezvoltare regională.

Renaşterea satelor


PLDM pledează pentru modernizarea politicilor publice de dezvoltare rurală. Aceasta presupune respectarea şi folosirea principiilor europene de dezvoltare rurală: principiul dezvoltării durabile, participativ, al contribuţiei, principiile bunei vecinătăţi şi ale parteneriatului, al autonomiei locale. Din ele derivă asocierea primăriilor pentru consolidarea capacităţilor de negociere cu guvernul pentru fondurile destinate dezvoltării rurale, asigurarea transparenţei activităţilor şi cheltuielilor publice locale şi atragerea sătenilor în activităţi comunitare.

Avînd în vedere experienţa UE în agricultură şi dezvoltare rurală, este necesară implementarea unei politici unice prin asigurarea managementului integru al spaţiului rural. De aceea, PLDM va pleda pentru crearea ulterioară a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PLDM va susţine crearea unui cadru legal adecvat pentru dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti de tip familial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii în localităţile rurale pentru asigurarea cu locuri de muncă, obţinerea de venituri suplimentare de către populaţia activă, minimizînd exodul acesteia peste hotare.

PLDM va susţine formarea unor noi unităţi de infrastructură a pieţei produselor agricole şi modernizarea celor existente. Promovarea standardelor de calitate şi a tehnologiilor avansate pentru producţia agricolă şi procesarea acesteia.

PLDM consideră necesară elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii Rurale, care va include: modernizarea infrastructurii sociale (şcoli, grădiniţe, spitale); construcţia şi reparaţia drumurilor din spaţiul rural; modernizarea sistemelor de apeduct şi canalizare; renovarea sistemelor de salubrizare; modernizarea reţelei de telecomunicaţii; construcţia de gazoducte în dependenţă de potenţialul şi perspectiva de dezvoltare a satului.

Sănătate, protecţie socială, educaţie şi politici de tineret


Sistem eficient al ocrotirii sănătăţii

Obiectivul strategic de dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătăţii constă în menţinerea şi întărirea sănătăţii cetăţenilor cu respectarea caracterului social dominant al ocrotirii sănătăţii, cu un acces mai liber la asistenţă medicală prin luarea în considerare a posibilităţilor crescînde ale ocrotirii sănătăţii şi a dezvoltării propriei responsabilităţi a cetăţenilor pentru sănătatea lor. PLDM va încuraja iniţiativa privată în sistemul de ocrotire a sănătăţii, prin de-etatizarea acestui sector important.

PLDM pledează pentru o autonomie mai largă a instituţiilor medicale, de rînd cu îmbunătăţirea managementului acestor instituţii.

PLDM va perfecţiona principiile de finanţare de la buget a asigurărilor medicale prin realizarea trecerii treptate de finanţare a instituţiilor medicale pe principii de contract, în bază de concurs. În acelaşi timp, PLDM va opta pentru creşterea salariilor persoanelor angajate în sfera ocrotirii sănătăţii, pe baza principiilor de performanţă, arie geografică (în special mediul rural), stare familială şi vîrstă (susţinerea încadrării tinerilor în sistemul de ocrotire a sănătăţii).

Protecţie socială în interesul cetăţeanului

În viziunea PLDM, cetăţenii Republicii Moldova au nevoie de un sistem de protecţie socială care să asigure un cadru eficient de securitate socială pentru cetăţenii care, din diferite motive, şi-au pierdut capacitatea de muncă. În acest sens, sistemul de protecţie socială necesită reforme care să asigure maximă eficienţă asigurărilor şi serviciilor sociale. Reformarea protecţiei sociale se va axa în egală măsură pe solidaritate socială, cît şi pe principiul echităţii, care va promova contribuţia bazată pe merite. Finalitatea sistemului de protecţie socială, în urma reformelor efectuate, este oferirea unui spijin în conformitate categoriilor dezavantajate care, din diverse cauze (boală, vîrstă, accident, excluziune socială), au pierdut capacitatea de muncă.

PLDM va reexamina sistemul de susţinere financiară a bătrînilor şi a persoanelor cu nevoi speciale în vederea creşterii volumului pensiilor şi ajutoarelor.

Introducerea complementară a fondurilor de pensii private.

Consolidarea capacităţilor în domeniul asistenţei sociale prin elaborarea hărţilor nevoilor sociale la nivel local, în baza cărora va fi elaborat programul pe termen lung privind crearea serviciilor profesioniste de asistenţă socială la nivel comunitar.

Dezvoltarea capitalului uman


Renaşterea prin educaţie

PLDM consideră că educaţia este primordială pentru redresarea economică şi socială a Republicii Moldova. PLDM pledează pentru ca domeniul educaţional să capete şi o dimensiune transversală a politicilor publice. Totodată, PLDM urmăreşte crearea unui pact naţional pentru o educaţie modernă şi europeană.

PLDM militează pentru reconsiderarea învăţămîntului secundar-profesional. Astfel, PLDM va susţine dezvoltarea acestuia prin renovarea infrastructurii, modernizarea curriculum-ului, formarea adecvată a cadrelor didactice şi prin impulsionarea creării de conexiuni dintre piaţa forţei de muncă şi instituţiile de învăţămînt.

PLDM vede învăţămîntul superior ca fiind un pol de dezvoltare, de inovare şi de competitivitate a Republicii Moldova în Spaţiul European al Învăţămîntului Superior. De aceea, PLDM consideră autonomia instituţională ca fiind indispensabilă pentru dezvoltarea învăţămîntului superior.

PLDM consideră că pilonul cercetării trebuie să redevină componenta instituţiilor de învăţămînt superior, iar rolul Academiei de ştiinţe a Moldovei trebuie să fie diminuat considerabil. În acest sens, PLDM va sprijini amplificarea cooperărilor şi parteneriatelor în domeniul cercetării avansate cu instituţiile şi fondurile de cercetare din lume şi din spaţiul european.

Politici moderne de tineret

PLDM consideră că politica de tineret trebuie revitalizată, iar în acest domeniu rolul statului este de a stimula implementarea politicii de tineret. În acest sens, PLDM consideră ca fiind indispensabilă crearea unei agenţii autonome de sprijinire a iniţiativelor de tineret, iar bugetul alocat pentru acţiunile de tineret să crească.

PDLM va întreprinde demersuri pentru încurajarea participării tinerilor la procesele decizionale şi la consolidarea proceselor democratice. Este necesar, de asemenea, de asigurat şanse egale tuturor tinerilor şi tinerelor de a se implica în dezvoltarea economică a ţării pentru a deveni agenţi ai schimbării.

Dezvoltarea culturii

Cultura unei naţiuni reprezintă cartea de vizită a ţării. Oamenii de creaţie, colectivele artistice, colecţiile şi fondurile din patrimoniul cultural reprezintă o valoare care ne obligă să fim prezenţi în cultura europeană cu un mesaj propriu. Acest patrimoniu trebuie să fie valorificat inteligent pentru promovarea spaţiului cultural naţional şi regional. Pentru aceasta, PLDM va opta pentru politici hotărîte de conservare, dezvoltare şi valorificare a patrimoniului cultural şi a vocaţiei artistice în beneficiul public.

În acelaşi timp, protecţia minorităţilor naţionale va fi realizată prin asigurarea posibilităţilor pentru manifestarea liberă şi deplină a tuturor minorităţilor, a respectării drepturilor omului, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova de integrare europeană şi euro-atlantică.

Protecţia mediului natural


În RM există 3 provocări majore în legătură cu protecţia mediului înconjurător: (i) deşeurile solide, (ii) apele reziduale şi (iii) eroziunea solului.

Este imperativă modernizarea infrastructurii de mediu: gospodărirea apei, managementul deşeurilor, sistemele de termoficare, conservarea biodiversităţii şi prevenirea riscurilor legate de dezastrele naturale. Cele mai semnificative investiţii trebuie să fie făcute în realizarea şi reabilitarea infrastructurii specifice de mediu: staţii de tratare a apei potabile, staţii de epurare a apelor uzate, reţele de alimentare cu apă şi canalizare, depozite de deşeuri ecologice.

În domeniul silviculturii, PLDM optează pentru reorganizarea activităţii AS „Moldsilva” în vederea optimizării structurii organizatorice, desconcentrării funcţiilor exercitate, transmiterii unor atribuţii sectorului privat. PLDM pledează pentru extinderea suprafeţei pădurilor şi altor categorii de vegetaţie forestieră, inclusiv pe terenurile degradate, în afara fondului forestier.

PLDM va avea ca preocupare principală elaborarea politicilor publice privind protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a componentelor acesteia pe baze ştiinţifice, acordîndu-se atenţie sporită speciilor de floră şi faună ameninţate cu dispariţia, precum şi celor cu valoare economică ridicată. În acelaşi timp, se va urmări ca reconstrucţia ecologică a unor sisteme deteriorate să contribuie la asigurarea unei stări favorabile de conservare a speciilor cu vulnerabilitate ridicată.

Realizarea acestui program este orientată spre atingerea bunăstării întregului popor prin liberalizarea economiei, reîntregirea ţării şi integrarea ei în spaţiul euro-atlantic.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

8 decembrie 2007, Chişinău.